អំណរ

អំណរ

3 ថ្ងៃ

អំណរ​​គឺ​ជាមូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ជំនឿរ​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ។ ការ​រីក​ចំរើន​ឡើង​នូវ​អំណរ​​របស់​លោក​អ្នក​អាច​កើត​ឡើង​បាន​តាម​រយៈ ការ​ជួប​ជាមួយ​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ និង​ ការ​សញ្ជឹង​គិត​ពី​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់។ ការ​ចងចាំ​នូវ​ខគម្ពីរ​នឹង​ជួយ​អោយ​លោក​អ្នក​ចេះ​បង្កើនអំណរនៅក្នុង​ជីវិត! សូម​អោយ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្រែ​តាម​រយៈ​ការ​ចងចាំ​នូវ​ខនៃ​ព្រះគម្ពីរ! សំរាប់​ជាជំនួយ​ក្នុង​ការ​ចង​ចាំ​នូវ​ខ​នៃ​ព្រះ​គម្ពីរ សូម​ចូល​មើល​នៅ​ក្នុង http://www.MemLok.com។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 750000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​