ការអធិស្ឋាន

ការអធិស្ឋាន

21 ថ្ងៃ

ចូរ​រៀន​នូវ​របៀប​អធិស្ឋាន​ដ៏ប្រសើរបំផុត ទាំងការ​អធិស្ឋានដោយស្មោះត្រង់​ទៀងទាត់​ និង ការ​អធិស្ឋានតាម​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះយេស៊ូ​ផ្ទាល់។ ចូរស្វែង​រក​សេចក្តី​ក្លាហាន​ក្នុង​ការនាំយក​សំណូមពរ​របស់លោក​អ្នក​ទៅ​កាន់ព្រះ​ជាម្ចាស់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយ​ការ​ស៊ូទ្រាំ និង ភាពអត់ធ្មត់។ ចូរ​សង្កេត​មើលភាព​ទទេស្អាត ការ​អធិស្ឋានរបស់​ពួកអ្នកមានពុត និង ការ​អធិស្ឋានរបស់អ្នកដែល​មាន​ចិត្តស្មោះស ចំពោះព្រះជាម្ចាស់។ ចូរអធិស្ឋាន​អោយ​បាន​ទៀងទាត់។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

គំរោងនេះបានបង្កើតឡើងដោយ YouVersion។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមចូលទៅកាន់: www.youversion.com

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 750000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​