ជំនឿ

ជំនឿ

12ថ្ងៃ

តើការមើលឃើញជាការជឿឬ? ឬក៏តើការជឿជាការមើលឃើញ? នោះជាសំនួរពីជំនឿ។ គំរោងនេះនឹងផ្ដល់នូវការសិក្សាស៊ីជំរៅលើជំនឿ—ពីសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ ស្ដីពីជីវិតមនុស្សពិតប្រាកដដែលបានបង្ហាញពីជំនឿដែលយើងគិតថាមិនអាចទៅរួចក្នុងស្ថានភាពរបស់ព្រះយេស៊ូដែលបង្រៀនយើងពីប្រធានបទនេះ។ តាមរយៈការអានរបស់អ្នក លោកអ្នកនឹងទទួលការលើកទឹកចិត្ត នឹងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជំរៅទៅកាន់ព្រះជាម្ខាស់ នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គដ៏ស្មោះត្រង់។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Immersion Digital ជាអ្នកផលិត Glo Bible ដែលបានចែកចាយនូវគំរោងអាននេះ។ អ្នកអាចបង្កើតនូវគំរោងអាននេះ និងមានច្រើនទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយ Glo Bible។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទៅកាន់ www.globible.com

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 250000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​