ទង្វើនៃការកែប្រែចិត្ដ

ថ្ងៃ 1 នៃ 5 • អត្ថបទសម្រាប់​អាន​ថ្ងៃ​នេះ

អត្ថបទស្មឹងស្មាធិ៍នឹងព្រះ
ទំនុកតម្កើង ៥១ គឺជាការយំសោកសង្រេងរបស់ព្រះបាទដាវីឌ ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងការដែលទ្រង់បានសោកស្ដាយ ហើយកែប្រែចិត្ដគំនិត ចំពោះកំហុស ព្រោះតែ គន្លងអំពើបាប ទ្រង់បានរួមប្រព្រឹត្ដជាមួយនឹង នាង បាតសេបា។ បងប្អូនសឹងតែអាចមន្ទិលឃើញនូវរូបភាពរបស់ព្រះបាទដាវីឌ ដែលកំពុងលុតជង្គង់របស់ព្រះអង្គ ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ ទាំងស្រែកអង្វរអស់ពីសំឡេងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ ដើម្បីទូលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ បានលុបលាងអំពើបាបទាំងប៉ុន្មាន របស់ទ្រង់ចេញ។ ទំនុកតម្កើងនេះ ក៏បានផ្ដល់នូវរូបភាពមួយឲ្យយើងមើលឃើញ ថាតើ ការកែប្រែចិត្ដគំនិតមានលក្ខណៈ និង សភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ មុនដំបូង ព្រះបាទដាវីឌ ទទួលស្គាល់នូវទោសកំហុសរបស់ទ្រង់។ បន្ទាប់មក ព្រះអង្គទូលអង្វរសូមការអត់អោនទោសពីព្រះជាម្ចាស់។ ហើយបន្ទាប់មកទៀត ទ្រង់ទូលសូមព្រះជាម្ចាស់ ឲ្យបំពេញទ្រង់សាជាថ្មី។ ជាចុងក្រោយ ទ្រង់ទូលសូមទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ ដើម្បីជួយឲ្យទ្រង់ អាចយកនូវទង្វើនៃអំពើបាបនោះ ទៅជួយបង្រៀនដល់អស់អ្នកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបាបនោះ ហើយបានជាជំនួយក្នុងការកែប្រែចិត្ដគំនិត ដល់ពួកគេផង។ តើការកែប្រែចិត្ដគំនិតនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនមានសភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ? តើការដែលបងប្អូនធ្វើតាមគំរូនៃការកែប្រែចិត្ដគំនិតរបស់ព្រះបាទដាវីឌ អាចជួយពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូន ជាមួយនឹង ព្រះជាម្ចាស់បានយ៉ាងដូចម្ដេច?