یوحنا 1:11 TPV

یوحنا 1:11 TPV

11او به قلمرو خود آمد ولی متعلّقانش او را قبول نكردند.

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با یوحنا 1:11