مزامیر 51:10

مزامیر 51:10 PCB

خدایا، دلی پاک در درون من بیافرین و از نو، روحی راست به من عطا کن.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

مزامیر 51:10

به اشتراک گذاشتن

هر روز شما را تشویق و به چالش کشیدن برای صمیمیت با خدا.


YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.