Bitevní pole v naší mysli

Zamyšlení

Dokonalý plán

Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. - Filipským 1,6

Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. - Efezským 2,10

Jak často slýcháme z kazatelny větu: „Bůh má plán pro tvůj život!“ Přitakáváme, možná se i usmíváme, pak ale pokračujeme svou cestou. Nejsem si jistá, zda tomu většina z nás opravdu věří. Přinejmenším naše životy tomu ne vždy nasvědčují.

Proč nám dělá problém věřit, že Bůh má pro náš život dokonalý plán? Možná nám překáží to slovo „dokonalý“. Přece chybujeme a mnohokrát se stává, že klopýtneme. Může vůbec v našem životě být něco dokonalého? Známe se až moc dobře. Vždy si rychle vzpomeneme na své nedostatky a pokyvujeme hlavou.

To je ale satanův trik. Dokonalost Božího plánu pro náš život nespočívá v tom, že bychom byli dokonalí my, ale v tom, že dokonalý je Bůh. Můžeme to vyjádřit slovy: Bůh má jedinečný plán pro každého z nás.

Přemýšlejme o tomto plánu. Ve zmíněném verši z epištoly Filipským Pavel píše, že nás Bůh spasil a začal v nás dobré dílo. Duch zůstává s námi a vede nás kupředu. V listu Efezským Pavel také napsal, že jsme Božím dílem, Jeho mistrovským stvořením. Tyto dva verše nás učí, že jsme byli spaseni díky Boží milosti. Spasení jsme si nevysloužili ani si ho nezasloužíme, vůbec nic jsme pro něj neudělali. Narodili jsme se do Božího království a toto narození jsme přijali jako dar. Bůh je Dárcem a my jsme Jeho dar jen přijali. Stali jsme se věřícími, své spasení jsme si tím ale nijak nezasloužili.

Když přemýšlíme o tom, jak v nás Bůh působí, připomínáme si ve své nedokonalosti Jeho dokonalost. Nic z toho, co bychom jakkoliv mohli dokázat, nestačí na to, abychom mohli uspokojit Boží dokonalost. Jedině Ten Dokonalý, Ježíš Kristus, je dostatečně dobrý. Pro Boha nemůže být přijatelné nic jiného než naše víra v Něj.

Apoštol Pavel pokračuje a říká, že jsme byli stvořeni v Kristu Ježíši, abychom konali dobré skutky. Bůh nás připravil, abychom žili podle Jeho plánu. Jeho Slovo nám jasně ukazuje, jak to v životě funguje.

Nejde o to, že bychom byli dokonalí nebo že bychom měli zde na zemi dosáhnout dokonalosti. Klíčové je, že dokonalý je Bůh a že má pro nás svůj plán. Tento plán je dokonalý, protože pochází od dokonalého Autora. Součástí Božího plánu je předpoklad, že budeme poslušní a budeme Pánu sloužit z čistého srdce.

Bůh nás směruje k dokonalému a naplňujícímu životu. Naší úlohou je přizpůsobit se Jeho plánu. Musíme hledět na Ježíše a Jeho schopnosti, ne na sebe a na svou neschopnost.

Někdy říkáme: „Počkejte! Vždyť já nejsem dokonalý! Dělám chyby.“ To znamená, že přestáváme být zaměřeni na Boha a dovolujeme satanovi, aby nás rozptýlil negativními myšlenkami. Náš milující Pán se rozhodl obrátit naši mysl a srdce k sobě. Čím více se na Něho zaměřujeme, tím více se přibližujeme Jeho dobrému a dokonalému plánu.

Musíme být jako Jozue, kterému Bůh řekl: „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat.“ (Jozue 1,8) 

„Dokonalý Bože, pomoz mi zvítězit v této bitvě o mou mysl. Satan mi neustále připomíná mé nedostatky a slabosti, já Tě ale prosím, abys mi připomínal svou dokonalost, svou lásku a svou blízkost, abych tak mohl vždy chodit ve Tvém vítězství. Prosím Tě ve jménu Ježíše. Amen.“