Bitevní pole v naší mysli

Zamyšlení

Ještě větší věci

Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? … Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? - Matouš 6,25–27

Nepřítel neustále válčí na bitevním poli naší mysli. Duše je oblastí mezi naším duchem, kde přebývá sám Bůh, a naším tělem. Skládá se z mysli, vůle a emocí. Duše nám říká, co si myslíme, co chceme a jak se cítíme. Pokud máme mysl neustále plnou obav, starostí a úzkosti, snadno se stane, že vnitřní Boží hlas přinášející poznaní v tom všem zanikne. My potom nevíme, jaká je Boží vůle a jak bychom měli či neměli jednat.

Když dovolíme ďáblu, aby nám naplnil mysl obavami a starostmi, a když přestaneme následovat Božího ducha, žijeme tělesně a můžeme minout Boží vůli. Bible říká: „Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.“ (Římanům 8,8) To neznamená, že nás Bůh nemiluje. Jednoduše to znamená, že není spokojený s tělesným jednáním a nemůže ho přijmout.

Bůh o nás má starost a zajímá se o naše potřeby. Zamýšlí pro náš život větší věci, než si sami přejeme. Musíme bojovat, abychom se dokázali vzepřít pokušení a nepřijali nekonečné ďáblovy lži. Když jsem postrádala v životě pokoj, rozhodla jsem se jednoho dne, že už toho mám dost. Byla jsem odhodlaná usilovat o něj, dokud jej nezískám. Ptala jsem se Boha, co mám dělat. Jeho odpověď byla jasná: „Joyce, musíš prohloubit svůj vztah se mnou.“ Bůh mi zjevil, že hlubší úroveň vztahu s Ním, kterou jsem potřebovala, spočívá ve vztahu s Duchem svatým.

Jestliže si chceme plně užívat život v hojnosti, jaký pro nás vydobyl Ježíš svou smrtí na kříži, musíme si přestat dělat starosti ohledně svých přání a potřeb, a musíme začít následovat vedení Ducha svatého. To je způsob, jak můžeme zvítězit nad starostmi. Nezáleží na tom, jestli potřebujeme jídlo, práci nebo správné oblečení, školu pro své děti, řešení pro vlastní budoucnost nebo budoucnost své rodiny. Bůh všechno ví a stará se o nás. Satanovým úskokem je našeptávat nám: „Bůh se to tebe nezajímá. Pokud by tebe měl zájem, nebyl bys v takových problémech.“

Když se zaměřujeme na sebe a na to, co nemáme, nezbývá nám dostatek energie, abychom se mohli zaměřit na druhé a mohli jim pomáhat. Nemůžeme s radostí dávat peníze, protože se bojíme, že ztratíme práci a nebudeme mít dost na zaplacení svých výdajů. Pokud ale důvěřujeme Bohu, že se postará o každou naši potřebu, máme svobodu být štědří ke druhým.

Takže si pojďme přestat dělat starosti o vlastní potřeby, a místo toho se zaměřme na Boží slovo. Možná si někdy budeme muset nahlas zopakovat: „Bůh mě miluje a nic mě nemůže oddělit od Jeho lásky.“ Bůh slyší, když Mu vyznáváme své hříchy, odpouští nám a očišťuje nás. On má výborný plán pro naši budoucnost, přesně to nám ve svém Slovu zaslíbil (viz Římanům 8,38–39; 1. Jan 1,9; Jeremiáš 29,11).

Když se nás starosti a úzkost snaží okrást o naši spravedlnost, pokoj a radost, je to chvíle, kdy máme jít do Písma a pak otevřít ústa a promlouvat Boží slovo. Božím dokonalým plánem je docílit toho, že zůstaneme klidní bez ohledu na cokoliv, co se kolem nás děje. Kdo nám v tom pomůže? Odpověď zní: moc Ducha svatého, který působí v našem nitru. Bůh chce, abychom se naučili přicházet k Němu a hledat u Něj milost. Pak se budeme moci vzepřít nepřítelovým lžím. V konečné fázi pravda zvítězí a promění náš život!

„Nebeský Otče, děkuji Ti, že o mě pečuješ a ujišťuješ mě, že se postaráš o všechny mé potřeby. Příliš často jsem dovolil, aby se do mého života vkrádaly starosti a obíraly mě o radost a pokoj. Vím, že mi starosti o maličkosti někdy brání zaměřit se na velké věci, které připravuješ pro můj život. Ve jménu Ježíše Krista mě osvoboď od věcí, které mě svazují, abych mohl v dokonalé svobodě uctívat Tebe a sloužit Ti. Amen.“