Bitevní pole v naší mysli

Zamyšlení

Vítězství nad nevěrou

Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu, pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. - 1. Petrova 5,8–9

Někdy si nechtěně vytvoříme mylnou představu o tom, co je to duchovní boj. Víme, že naším nepřítelem je ďábel a že s ním musíme každý den bojovat o vítězství. To ale není všechno. Pokud by křesťané museli jen svádět samé bitvy, byl by náš každodenní život velmi náročný.

Měli bychom pocit, že nikdy nemůžeme odpočívat, protože jakmile polevíme, satan se k nám znovu přikrade. To není život, jaký bych chtěla žít. Křesťanský život je život v radosti a pokoji. Bůh nám dává úžasný pocit naplnění. Můžeme najít odpočinek, protože víme, že náš způsob života Ho oslaví.

Petr napsal ostatním křesťanům o ďáblu a upozornil je, že mají být bdělí. Často tuto část zdůrazňujeme. O jeden verš dříve ale čteme tato slova: „Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží.“ (1. Petrova 5,7) Tento verš nám připomíná, že nesmíme zapomínat na Boží lásku k nám. Bůh o nás pečuje. A protože o nás pečuje, můžeme Mu důvěřovat, že se o nás postará.

Vědomí toho se musí stát naším základem. To neznamená, že nemáme víru. Je tu ale satan, který se snaží naši víru zničit, lže nám a říká: „Kdyby Bohu na tobě opravdu záleželo, musel bys procházet touto zkouškou? Kdyby tě Bůh opravdu miloval, jednal by s tebou tímto způsobem?“

Takové otázky, které nám ďábel podsouvá, jsou plné lží. Pokud se mu podaří nás přesvědčit, že nejsme milováni a že Bůh nejedná k našemu dobru, může nám do mysli zaset drobná semínka nevěry. Bůh chce, abychom zůstali silní a opravdoví jako Abraham a ostatní věřící v Bibli.

Jednou z věcí, které jsem se naučila během služby tisícům lidí, je to, že špatné a negativní věci, která na nás útočí, nás nikdy nemohou odvrátit od Boha. Rozhodující je naše reakce na tyto situace. Přemýšlejme znovu o Abrahamovi. Když mu Bůh zaslíbil, že dostane syna, byl již starý. Mohl si říci: „Jak by se to vůbec mohlo stát? Jsem starý a už dávno nemohu mít děti.“ On si ale místo toho řekl: „To je úžasné! Věřím.“

Když procházíme obdobím potíží, zkoušek a těžkostí, což není neobvyklé, máme možnost se rozhodnout. Můžeme uposlechnout Petrova slova a svou situaci, starosti a obavy vydat Bohu. Nehledě na to, jaká temnota je kolem nás a v jak obtížné situaci jsme, si můžeme připomínat, že Bůh je v takovýchto chvílích s námi, miluje nás a postará se o nás.

Naším úkolem je zůstat bdělí. Když je všechno dobré, můžeme se radovat v Boží lásce a požehnání. To je Boží záměr pro nás. A v temných chvílích si můžeme připomínat, že na nás ďábel číhá a chtěl by nad námi zvítězit.

Je tu ještě jedna věc. Někdy se divíme, proč prožíváme tolik zkoušek a problémů. Je možné, že nás ďábel chce oddělit od ostatních, protože Bůh má pro náš život úžasný plán! Čím věrnější budeme, tím snáze se budeme moci ďáblovi a jeho lžím plným nevěry vzepřít.

„Drahý nebeský Otče, nepřítel se mě často snaží naplnit nevěrou, abych přestal věřit ve Tvou mocnou lásku ke mně. Ale stejně jako Abraham, chci pevně věřit Tvým zaslíbením. Děkuji Ti za útěchu, kterou nacházím v jistotě, že jsi vždy se mnou. Amen.“