Bitevní pole v naší mysli

Zamyšlení

Dávejme si pozor, o čem přemýšlíme

… ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Bude jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří. - Žalm 1,2–3

Tvou řeč uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil. … Přemýšlím o tvých přikázáních a hledím na tvé stezky. - Žalm 119,11 a 15

Z počítače vždycky vypadne to, co jsi do něho dal. Jinými slovy, počítače pracují pouze s daty, která do nich vložíme. Pokud bychom chtěli jiný výsledek, museli bychom do nich vložit jiná data.

Když je řeč o počítačích, většina lidí tomuto principu rozumí. Jakmile ale začneme mluvit o lidské mysli, nebývá to už tak jednoduché. Možná se nám nechce tomu rozumět. Je tolik věcí, které vyžadují naši pozornost a dožadují se našeho zájmu! A nejde jenom o hříšné věci. Apoštol Pavel říká, že sice všechno může, ale ne všechno je pro něj užitečné (viz 1. Korintským 6,12).

Pokud chceme zvítězit v bitvě o svou mysl a porazit nepřítele, pak je klíčové, na co zaměříme pozornost. Čím více meditujeme nad Božím slovem, tím silnějšími se stáváme a tím snáze pak vítězíme ve svých bitvách.

Příliš mnoho křesťanů si neuvědomuje rozdíl mezi meditováním o Božím slovu a pouhým čtením Bible. Myslí si, že pokaždé, když čtou Písmo, absorbují hloubku Božích věcí. Často se ale stává, že lidé čtou Bibli a u posledního verše kapitoly už dávno nevědí, o čem četli výše. Meditovat o Božím slovu znamená přemýšlet, vážně uvažovat o tom, co čteme.

Možná to nevyjádříme zrovna těmito slovy, ale je to, jako bychom říkali: „Bože, mluv ke mně. Uč mě. Zjevuj mi své hluboké pravdy, když uvažuji o Tvém slovu.“

Na začátku jsem citovala první Žalm. V prvním verši najdeme definici člověka, který je požehnaný. Dále nám žalmista ukazuje, jak taková osoba jedná. Říká, že ti, kteří ve dne i v noci meditují, jsou jako stromy přinášející hojné ovoce, a vše, co podniknou, se zdaří. 

Žalmista zdůrazňuje, že přemýšlení o Božím slovu přináší ovoce. Přemýšlíme-li o tom, kdo je Bůh a co nám říká, můžeme růst. Je to opravdu jednoduché. Jinými slovy, stáváme se tím, na co se zaměříme. Pokud čteme Bibli a zaměříme svou mysl na Boží lásku a moc, pak v nás budou moci tyto věci působit.

Apoštol Pavel tuto pravdu nádherně vyjádřil v listu Filipským 4,8: „Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála.“

Je smutné, že mnoho křesťanů se příliš nevěnuje studiu Písma. Poslouchají ostatní, kteří učí a kážou z Božího slova, možná poslouchají nahrávky a občas čtou Bibli, neusilují však o to, aby se Boží slovo stalo hlavní součástí jejich života.

Buďme opatrní na to, o čem přemýšlíme. Čím více budeme přemýšlet o dobrých věcech, tím lepší bude náš život. Čím více budeme přemýšlet o Ježíši Kristu a o principech, které nás učí, tím podobnější Mu budeme a tím rychleji porosteme. Když porosteme, budeme moci vyhrát boj o svou mysl. 

„Pane Bože, pomoz mi přemýšlet o věcech, kterými Tě oslavím. Naplň můj život hladem po Tobě a po Tvém Slovu, abych mohl ve všem prospívat. Prosím Tě o to ve jménu Ježíše. Amen.“