Bitevní pole v naší mysli

Zamyšlení

Kristova mysl

Neboť kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět? My máme mysl Kristovu. - 1. Korintským 2,16

Tento verš mnohé velmi udivuje. Kdyby tato slova nebyla napsána v Bibli, nevěřila bych jim. A stejně tak i mnoho jiných lidí nad nimi potřásá hlavou a ptá se, jak je to možné.

Pavel tím nechtěl říci, že jsme dokonalí a nikdy se nespleteme. Chtěl jen upozornit, že jako ti, kdo věří v Božího Syna Ježíše Krista, přijímáme Kristovu mysl. To znamená, že můžeme přemýšlet o duchovních věcech, protože Kristus žije v nás. Nemusíme již přemýšlet starým způsobem. Můžeme mít takové myšlenky, jaké měl Ježíš.

Další způsob, jak se na to podívat, je založen na Božím zaslíbení, které dostal Ezechiel. „Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. I budete mým lidem a já budu vaším Bohem.“ (Ezechiel 36, 26–28) 

Toto zaslíbení dal Bůh Izraelcům v době, kdy byli v babylonském zajetí. Chtěl jim tím říci, že i tato situace jednou skončí. Přestože zhřešili a všemi možnými způsoby Ho zklamali, On je nezavrhl. Místo toho byl ochoten je proměnit. Chtěl jim dát nového ducha – svého Ducha svatého.

Když v nás přebývá a jedná Duch svatý, může se v nás projevit Kristova mysl. Přijali jsme ji proto, aby nás vedla správným směrem. Když máme mysl Kristovu, můžeme přemýšlet pozitivně. Uvědomujeme si, jak požehnaní jsme a jak dobrý je Bůh ve svém vztahu k nám. Vím, že už jsem se zmiňovala o tom, jak důležité je mít pozitivní životní postoj. Myslím si však, že důležitost této skutečnosti je dobré si neustále připomínat.

Ježíš hleděl na věci pozitivně, přestože sám byl obětí lží, byl osamělý, nepochopený a prožil mnoho dalších negativních věcí. Jeho učedníci Ho opustili ve chvíli, kdy je nejvíce potřeboval. On si ale udržel pozitivní perspektivu a byl vždy připraven druhým nabídnout povzbuzení a pozvednout je. V Jeho přítomnosti se rozplynou veškerý strach, negativní myšlenky, zoufalství a beznaděj. Je to, jako by se vypařily do vzduchu.

Kristova mysl je vždy pozitivně zaměřená. Jakmile začínáme na situaci hledět negativně, měli bychom se ihned zastavit a uvědomit si, že nejednáme v souladu s Kristovou myslí. Bůh nás chce pozvednout. Nepřítel našich duší se naopak snaží nás utlačovat a přivádět do deprese. Já si ale myslím, že pokud nemáme negativní postoj a pokud důvodem nejsou zdravotní potíže, není možné, abychom se dostali do deprese. Pokaždé máme mnoho příležitostí přemýšlet negativně, to ale není v souladu s Kristovou myslí v nás. My takové myšlenky nemusíme přijímat, protože nejsou naše!

V každé situaci, která se vyskytne, musíme učinit rozhodnutí. Je jasné, že se rozhodujeme mezi dobrem a zlem.

Často ale zapomínáme, že někdy se rozhodujeme špatně, aniž bychom si to uvědomovali. Následujeme staré vzorce myšlení a svou starou mysl místo toho, abychom měli mysl Kristovu. Bůh prostřednictvím Ezechielova proroctví Židům zaslíbil, že jim dá nové srdce a nového ducha. Přesto stále máme možnost se rozhodnout, čí mysl budeme následovat.

„Pane, toužím si uvědomovat, že mám Kristovu mysl. Chci si to plně uvědomovat v každém okamžiku svého života. Pomoz mi otevřít se pro Tvou vůli a odsunout starý způsob myšlení, který by mě přivedl na špatnou cestu. Prosím Tě o to ve jménu Ježíše. Amen.“

  

Pokud si chcete přečíst další podobné texty, navštivte webové stránky tv.joycemeyer.org/czech/