Bitevní pole v naší mysli

Zamyšlení

Poznejme pravdu

Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ - Jan 8,31–32

Ve své knize Bitevní pole v naší mysli zmiňuji také příběh Johna, manžela Marie. Byl to tichý a klidný člověk. V dětství ho verbálně zneužívala jeho matka a ostatní děti se mu posmívaly. Nenáviděl konfrontaci a nemohl vystát Mariinu silnou vůli. V určitém smyslu byl zajatcem své ženy. Obviňoval ji a ona obviňovala jej. Znovu můžeme vidět podvodné satanovy způsoby.

John byl přesvědčen, že nemá smysl se komukoliv postavit; v každém případě totiž počítal s prohrou. Měl pocit, že jedinou cestou je zůstat zticha a přijmout vše, co se stane. 

A ještě jedné nepřítelově lži uvěřil: byl přesvědčen, že Bůh ho ve skutečnosti nemiluje. Jak by také mohl? Vždyť si lásku nezaslouží! Jeho pocity jasně svědčily o tom, že podlehl ďáblovým lžím. Věřil sice, že Bůh dal světu nabídku: „Uvěřte v Ježíše a budete spaseni,“ myslel si ale, že byl spasen spolu s ostatními. Neuměl si nijak představit, že by přímo on sám mohl být hoden lásky.

Přesně to je jedna z největších satanových lží: Nejsi ničím. Nestojíš za nic. Pokud nás nepřítel dokáže přesvědčit, že jsme příliš špatní a bezcenní, podaří se mu postavit si v naší mysli pevnost.

Přestože John byl křesťanem, jeho mysl byla v zajetí nepřítele. Potřeboval pochopit, že je pro Boha důležitý. Dlouho neznal pravdu. Jeho matka mu neřekla, že je skvělým a cenným Božím dítětem. Jeho přátelé ho nepovzbuzovali, a v prvním roce manželství s Mary ho její kritika ještě více přesvědčila o tom, jak beznadějný jeho případ je.

John musel pochopit, jak moc je milován a jak cenný je pro Boží království. Je naprosto stejně důležitý jako Pavel, Mojžíš nebo kdokoliv jiný. Pro Ježíše má velkou cenu a Bůh je stále s ním. John musel nejprve poznat pravdu, teprve potom mohly být zničeny nepřítelovy pevnosti v jeho životě. Ježíš řekl: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.(Jan 8,31–32) John začal číst Boží slovo a při modlitbě a rozjímání o Bohu postupně poznával Boží pravdu. Při praktikování Božího slova v každodenním životě mohl zakoušet, že Slovo funguje přesně tak, jak Ježíš zaslíbil. Zkušenost často bývá nejlepším učitelem. Z Písma a životních zkušeností jsem se naučila, že Boží slovo je plné moci a může zničit pevnosti, které si satan vybudoval v naší mysli.

Dokud nepoznáme a nenaučíme se používat zbraně, které nám Bůh dává k dispozici, nemůžeme být osvobozeni. Naučíme-li se vzepřít ďáblu a nazvat ho lhářem, může se náš život výrazně změnit k lepšímu.

„Nebeský Otče, připomínej mi, jak důležitý pro Tebe jsem a jak moc mě miluješ, i když Tvou lásku někdy nepociťuji. Nauč mě, že jsem pro Tebe stejně důležitý jako ostatní křesťané a že mě miluješ stejně jako ostatní. Ve jménu Ježíše Ti děkuji. Amen.“