Sáng-thế Ký 1:30

Sáng-thế Ký 1:30 VIE1925

Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động-vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ-ăn; thì có như vậy.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng-thế Ký 1:30