Sáng-thế Ký 1:3

Sáng-thế Ký 1:3 VIE1925

Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ