Sáng-thế Ký 1:1

Sáng-thế Ký 1:1 VIE1925

Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ