Thi Thiên 15
VIE2010

Thi Thiên 15

15
Đức hạnh của người được ở Si-ôn
Thi Thiên của Đa-vít
1Lạy Đức Giê-hô-va, ai sẽ được ngụ trong đền tạm Ngài?
Ai sẽ được ở trên núi thánh Ngài?
2Đó là người bước đi ngay thẳng, làm điều công chính,
Và nói lời chân thật từ trong lòng mình;
3Người có lưỡi không nói hành,
Chẳng làm hại bạn hữu,
Cũng không gieo sỉ nhục cho người lân cận mình;
4Người khinh dể kẻ gian ác,
Nhưng tôn trọng người kính sợ Đức Giê-hô-va;
Người đã thề nguyện
Dù phải tổn hại vẫn không thay đổi;
5Người không cho vay lấy lãi,
Chẳng nhận hối lộ để hại người vô tội.
Người nào làm các điều ấy
Sẽ không hề bị rúng động.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010