Thi Thiên 16
VIE2010

Thi Thiên 16

16
Đức Giê-hô-va là Đấng ban phước và giải cứu
Thi Thiên của Đa-vít
1Đức Chúa Trời ôi! Xin phù hộ con,
Vì con nương náu mình nơi Chúa.
2Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Chúa của con,
Ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.”
3Còn về những người thánh trên đất nầy,
Họ là những người thực sự cao thượng mà con từng ái mộ.
4Cùng những kẻ chạy theo các thần ngoại giáo, tự gây thêm đau đớn cho chính mình.
Con sẽ không dùng huyết làm lễ quán cho chúng,
Cũng không xưng tên của chúng trên môi con.
5Đức Giê-hô-va là phần sản nghiệp và là cái chén của con;#16:5 “cái chén” chỉ về định phận.
Ngài gìn giữ phần thuộc về con.
6Địa phận của con rơi nhằm nơi đất tốt;
Con có được cơ nghiệp tuyệt vời.
7Con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va là Đấng khuyên bảo con;
Ngay cả ban đêm lương tâm con cũng nhắc nhở con.
8Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con;#Công 2:25-28.
Con chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên phải con.
9Vì thế, lòng con vui vẻ, linh hồn con mừng rỡ;
Thân xác con cũng được an nghỉ.
10Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn con trong chốn âm phủ;#Công 13:35.
Cũng không để người trung tín của Ngài thấy nơi mộ phần.
11Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống;
Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc,
Bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010