John 1:9

John 1:9 NIV

The true light that gives light to everyone was coming into the world.
NIV: New International Version
Chia sẻ

John 1:9

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:9