21 Ngày Cầu Nguyện Cho Bạn Bè

21 Ngày Cầu Nguyện Cho Bạn Bè

21 Ngày

Thông thường, chúng ta đấu tranh để chia sẻ phúc âm với bạn bè của mình. Cho dù chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi hoặc không biết phải chia sẻ điều gì. Tất cả chúng ta đều cần có gánh nặng cưu mang để tiếp cận những người bạn đang hư mất của chúng ta cho Đấng Christ. Kế hoạch đọc Kinh Thánh trong 21 ngày giúp chúng ta suy ngẫm đặc biệt về những phân đoạn liên quan đến việc truyền giảng, kèm theo một lời cầu nguyện ngắn mỗi ngày cho bạn bè của chúng ta.

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn cảm ơn New City Delhi đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.newcitydelhi.com

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất