Katapangan

1 Linggo

Alamin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa katapangan at lakas ng loob. Ang debosyonal na araling "Katapangan" ay nanghihikayat sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga paalala kung sino sila kay Cristo at sa kaharian ng Diyos. Kung tayo ay kaanib ng Diyos, malaya taong lapitan Siya ng diretso. Basahing muli - o simulang basahin - ang mga patotoo na ang iyong pagkakalagak sa pamilya ng Diyos ay sigurado.

Tagapaglathala

Ang Gabay na ito ay nilikha ng YouVersion. Para sa karagdagang impormasyon at mga sanggunian, maaaring bisitahin ang www.youversion.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin