Capacity: Student Leadership

5 Araw

Tinawag ka ng Diyos para sa mga dakilang bagay. Hindi lamang kung ikaw ay may edad na, ngunit sa ngayon mismo. Ang planong ito ay upang hikayatin ka at ipakita sa iyo kung paano mamuno sa iyong kinalalagyan sa iyong buhay ngayon. Kayang-kaya at tunay ngang ikaw ay gagamitin ng Diyos sa mga kahanga-hangang paraan. Ang tanong ay hahayaan mo ba Siya?

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang LifeChurch.tv para sa planong ito. Para sa dagdag kaalaman, maaring bisitahin ang: www.lifechurch.tv

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin