ระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์. พระองค์สามารถเคลื่อนภูเขา, ทำให้ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ง, และรักษาผู้ที่ป่วน. ในโยชูวาบทที่ 4, เราได้เรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงนำชนชาติอิสราเอลไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา. พระองค์นำชนชาติอิสราเอลออกจากความเป็นทาสให้ได้รับอิสระภาพอย่างที่พระองค์ได้ให้พระสัญญา. เพราะความสำคัญของสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ. พระองค์ต้องการให้ชนชาติอิสราเอลจดจำในสิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงต่อพวกเขาและสำแดงถึงฤทธานุภาพของพระองค์. ลองนึกย้อนกลับไ. พระเจ้าได้ทำบางสิ่งที่ดีในชีวิตของเรา. พระองค์ทรงสำแดงการรักษาโรคหรือนำคุณออกจากความบาปและนำคุณไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา. สรรเสริญพระองค์และกระทำให้พระองค์เห็นว่าคุณจะไม่ลืมสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้แก่คุณ