圣经日日行 2018

1

Day 1

2

Day 2

3

Day 3

4

Day 4

5

Day 5

6

Day 6

7

Day 7

8

Day 8

9

Day 9

10

Day 10

11

Day 11

12

Day 12

13

Day 13

14

Day 14

15

Day 15

16

Day 16

17

Day 17

18

Day 18

19

Day 19

20

Day 20

21

Day 21

22

Day 22

23

Day 23

24

Day 24

25

Day 25

26

Day 26

27

Day 27

28

Day 28

29

Day 29

30

Day 30

31

Day 31

32

Day 32

33

Day 33

34

Day 34

35

Day 35

36

Day 36

37

Day 37

38

Day 38

39

Day 39

40

Day 40

41

Day 41

42

Day 42

43

Day 43

44

Day 44

45

Day 45

46

Day 46

47

Day 47

48

Day 48

49

Day 49

50

Day 50

51

Day 51

52

Day 52

53

Day 53

54

Day 54

55

Day 55

56

Day 56

57

Day 57

58

Day 58

59

Day 59

60

Day 60

61

Day 61

62

Day 62

63

Day 63

64

Day 64

65

Day 65

66

Day 66

67

Day 67

68

Day 68

69

Day 69

70

Day 70

71

Day 71

72

Day 72

73

Day 73

74

Day 74

75

Day 75

76

Day 76

77

Day 77

78

Day 78

79

Day 79

80

Day 80

81

Day 81

82

Day 82

83

Day 83

84

Day 84

85

Day 85

86

Day 86

87

Day 87

88

Day 88

89

Day 89

90

Day 90

91

Day 91

92

Day 92

93

Day 93

94

Day 94

95

Day 95

96

Day 96

97

Day 97

98

Day 98

99

Day 99

100

Day 100

101

Day 101

102

Day 102

103

Day 103

104

Day 104

105

Day 105

106

Day 106

107

Day 107

108

Day 108

109

Day 109

110

Day 110

111

Day 111

112

Day 112

113

Day 113

114

Day 114

115

Day 115

116

Day 116

117

Day 117

118

Day 118

119

Day 119

120

Day 120

121

Day 121

122

Day 122

123

Day 123

124

Day 124

125

Day 125

126

Day 126

127

Day 127

128

Day 128

129

Day 129

130

Day 130

131

Day 131

132

Day 132

133

Day 133

134

Day 134

135

Day 135

136

Day 136

137

Day 137

138

Day 138

139

Day 139

140

Day 140

141

Day 141

142

Day 142

143

Day 143

144

Day 144

145

Day 145

146

Day 146

147

Day 147

148

Day 148

149

Day 149

150

Day 150

151

Day 151

152

Day 152

153

Day 153

154

Day 154

155

Day 155

156

Day 156

157

Day 157

158

Day 158

159

Day 159

160

Day 160

161

Day 161

162

Day 162

163

Day 163

164

Day 164

165

Day 165

166

Day 166

167

Day 167

168

Day 168

169

Day 169

170

Day 170

171

Day 171

172

Day 172

173

Day 173

174

Day 174

175

Day 175

176

Day 176

177

Day 177

178

Day 178

179

Day 179

180

Day 180

181

Day 181

182

Day 182

183

Day 183

184

Day 184

185

Day 185

186

Day 186

187

Day 187

188

Day 188

189

Day 189

190

Day 190

191

Day 191

192

Day 192

193

Day 193

194

Day 194

195

Day 195

196

Day 196

197

Day 197

198

Day 198

199

Day 199

200

Day 200

201

Day 201

202

Day 202

203

Day 203

204

Day 204

205

Day 205

206

Day 206

207

Day 207

208

Day 208

209

Day 209

210

Day 210

211

Day 211

212

Day 212

213

Day 213

214

Day 214

215

Day 215

216

Day 216

217

Day 217

218

Day 218

219

Day 219

220

Day 220

221

Day 221

222

Day 222

223

Day 223

224

Day 224

225

Day 225

226

Day 226

227

Day 227

228

Day 228

229

Day 229

230

Day 230

231

Day 231

232

Day 232

233

Day 233

234

Day 234

235

Day 235

236

Day 236

237

Day 237

238

Day 238

239

Day 239

240

Day 240

241

Day 241

242

Day 242

243

Day 243

244

Day 244

245

Day 245

246

Day 246

247

Day 247

248

Day 248

249

Day 249

250

Day 250

251

Day 251

252

Day 252

253

Day 253

254

Day 254

255

Day 255

256

Day 256

257

Day 257

258

Day 258

259

Day 259

260

Day 260

261

Day 261

262

Day 262

263

Day 263

264

Day 264

265

Day 265

266

Day 266

267

Day 267

268

Day 268

269

Day 269

270

Day 270

271

Day 271

272

Day 272

273

Day 273

274

Day 274

275

Day 275

276

Day 276

277

Day 277

278

Day 278

279

Day 279

280

Day 280

281

Day 281

282

Day 282

283

Day 283

284

Day 284

285

Day 285

286

Day 286

287

Day 287

288

Day 288

289

Day 289

290

Day 290

291

Day 291

292

Day 292

293

Day 293

294

Day 294

295

Day 295

296

Day 296

297

Day 297

298

Day 298

299

Day 299

300

Day 300

301

Day 301

302

Day 302

303

Day 303

304

Day 304

305

Day 305

306

Day 306

307

Day 307

308

Day 308

309

Day 309

310

Day 310

311

Day 311

312

Day 312

313

Day 313

314

Day 314

315

Day 315

316

Day 316

317

Day 317

318

Day 318

319

Day 319

320

Day 320

321

Day 321

322

Day 322

323

Day 323

324

Day 324

325

Day 325

326

Day 326

327

Day 327

328

Day 328

329

Day 329

330

Day 330

331

Day 331

332

Day 332

333

Day 333

334

Day 334

335

Day 335

336

Day 336

337

Day 337

338

Day 338

339

Day 339

340

Day 340

341

Day 341

342

Day 342

343

Day 343

344

Day 344

345

Day 345

346

Day 346

347

Day 347

348

Day 348

349

Day 349

350

Day 350

351

Day 351

352

Day 352

353

Day 353

354

Day 354

355

Day 355

356

Day 356

357

Day 357

358

Day 358

359

Day 359

360

Day 360

361

Day 361

362

Day 362

363

Day 363

364

Day 364

365

Day 365

Day 335 of 365 • This day’s reading

Devotional

属灵抗菌素约瑟.李斯特Joseph Lister 是十九世纪伟大的药剂师,他被称为“无菌手术之父”。当时,常有病人在手术后死亡,这让里斯特迷惑不解。李斯特坚信罪魁祸首就是细菌:这些微生物虽然肉眼看不见,但却十分可怕,足以引起感染。李斯特开始研究各种抗菌办法,并将它们应用在伤口处理上。结果,术后感染的情况大量减少。像细菌一样,世界上还有一种肉眼无法看见的力量在暗中侵蚀人的生命,它就是邪恶势力。你无法看见邪恶,但它却能使人陷入诱惑,让邪恶之人成为国家领袖,操控人的情感,最终将人们的生活彻底毁掉。就像李斯特那个时代的人无法相信有微生物存在一样,现代人也狂妄无知,忽视或否认灵界的存在。然而,你拥有最有效的属灵抗菌素,它可以对抗所有邪恶势力。明白如何使用它至关重要。诗篇 136:13-26 不断感谢神你有没有感到正在经受诱惑、恐惧、焦虑或其他原因不明的“攻击”?旧约所记载的“敌人”通常都是实实在在的人,但当新约提到“敌人”时,往往指属灵攻击。新旧两约告诉我们,无论仇敌是谁,神都承诺要将你从所有敌人手中解救出来。诗人感谢神已经成就的一切,他更感激神将我们从仇敌手中拯救出来。(24节)“他顾念我们在卑微的地步…… 救拔我们脱离敌人 …… 赐粮食给凡有血气的 ……你们要称谢天上的神”。(23-26节)本段经文的最后一节是全篇的总结:“你们要称谢天上的神,因他的慈爱永远长存”(26节)。
主啊,感谢你通过耶稣基督的十字架和复活拯救了我。感谢你,因为你的慈爱永远长存。
 约翰一书 2:12-27靠近耶稣佩珀和我结婚时,我们俩都很年轻,根本没钱度蜜月。还好,一个朋友把他在苏格兰的小木屋借给我们,另一个朋友(叫做米奇)把他的汽车借给了我们。一路上都平安无事,但就在将要开到米奇家时,我们把车给撞了。米奇打开门,一眼就看出我俩都垂头丧气。他马上说,“哦,别担心我的车,它不过是一堆钢铁而已!”米奇爱神,也爱人。他一点都不看重物质,将它们看得很轻。不要爱这世上的财物(15节)。不要用人、爱东西;而要爱人,用东西。仇敌无处不在,它们在你里面 —— 罪(12节),你周围 —— 世界(16-17节),和你上面 —— 魔鬼(14节)。1. 你里面的仇敌(罪)耶稣已经将你从罪中拯救了出来:“小子们哪,我写信给你们,因为你们的罪借着主名得了赦免”(12节)。2. 你周围的仇敌(世界)耶稣赐你自由,你再也不需要与世界为伍了。约翰写道:“因为凡世界上的事,就像肉体的情欲,眼目的情欲,并今生的骄傲,都不是从父来的,乃是从世界来的。这世界,和其上的情欲,都要过去。惟独遵行神旨意的,是永远常存”(16-17节)。3. 你上面的仇敌(魔鬼)耶稣赐你能力,可以挣脱魔鬼的权势:“我曾写信给你们,因为你们刚强,神的道常存在你们心里,你们也胜了那恶者”(14节第二段)。战胜魔鬼的原因是你与神站在一起:“和神的亲密关系让你们能够战胜那恶者(14节 – 信息版圣经)。接下来,约翰警告读者小心那些企图颠覆这些机要真理的假教师(18-23节)。约翰再三嘱咐他们要远离错误教导。他揭露了假教师的特征。你也要多加留意:1. 制造关于耶稣的谎言假教师最明显的特征就是说谎,“没有虚谎是从真理出来的”(21节)。约翰说,“凡不认耶稣为基督的人”就是说谎者,就是“敌基督”,他们即不人父,也不认子(23节)。2. 离开圣徒的团契这些假教师“从我们中间出去”。这显明他们原本就“不是属我们的”(19节)。敌基督会离开神的教会,因为他们不服使徒的教导。3. 将人带上邪路“我将这些话写给你们,是指着那引诱你们的人说的”(26节)。要深深扎根在福音的真理之中,远离假教师。约翰写道,“你们要牢牢抓住起初所听的道,让这道在生命中深深扎根”。(25节 – 信息版圣经)如果你能这样做,就可一无所惧。因此,认真学习圣经(25节),加入教会团契(19节)十分重要。神的话和神的家人可以保护你,帮助你,免得你被假教师骗走。最关键的一点就是紧紧跟随耶稣:“论到你们,务要将那从起初所听见的常存在心里。若将从起初所听见的存在心里,你们就必住在子里面,也必住在父里面。主所应许我们的就是永生”(24-25节)。
主啊,感谢你将我从罪、世界和魔鬼手中拯救出来;感谢你赐下圣灵,它膏抹了我,又在每一天中带领指引我。
 但以理书 7:1-8:14记住,神已经彻底得胜了耶稣来,就是为了要彻底摧毁魔鬼的势力。耶稣住在你里面。通过耶稣,你也战胜了魔鬼。若论到耶稣是谁,以及他在世上的使命,本段经文可谓是整本圣经中最重要的篇章之一。但以里躺在床上,神在梦境和异象中向他显现。“就记录这梦,述说其中的大意”(7:1)。(当神对你说话时,最好赶快把它们记下来。以免过后忘记)。但以里看到了一场灵界争战:“我观看,见这角与圣民争战”(21节)。这个异象在稍后不久就被应验了。这四只兽,分别代表了四个帝国 —— 巴比伦、波斯、希腊以及罗马帝国。但此异象还有更深远的意思。但以里预见到,将来某一天魔鬼将被彻底消灭,被从地上连根拔去(11,26节),神将完全、永远在全地掌权(14节)。但以里还看到神的子民也将获得伟大胜利:“那角的权柄必被夺去,毁坏,灭绝,一直到底。国度,权柄,和天下诸国的大权必赐给至高者的圣民。他的国是永远的。一切掌权的都必事奉他,顺从他”(26-27节)。此外,但以里还看到,得胜的人看上去像是“人子”,即弥赛亚。“我在夜间的异象中观看,见有一位像人子的,驾着天云而来,被领到亘古常在者面前,得了权柄,荣耀,国度,使各方,各国,各族的人都事奉他。他的权柄是永远的,不能废去。他的国必不败坏”(13-14节)耶稣说,“你们必看见人子 …… 驾着天上的云降临”(马可福音14:62)。“那时他们要看见人子有大能力,大荣耀,驾云降临”(13:36,参看马太福音24:30;26:64)。显然,本段经文对耶稣意义重大。要明白耶稣对自己的宣称,本段经文就是钥匙。耶稣常将自己称为“人子”。这个称呼在四福音书中出现了八十二次,全都在耶稣亲口说的话中。这个称呼不像其他弥赛亚头衔那样具有政治含义。“人子”表明弥赛亚是一个人类的代表,他把自己与人等同,为的是“舍命,作多人的赎价”(马可福音10:45)。这个称谓还暗示弥赛亚必要受很多苦(但以里书7章)。怀着巨大的爱,为了将你从魔鬼的权势中解救出来,这位“人子”耶稣代表全人类被钉十字架。有一天,耶稣将“驾着天上的云再来”(13节),就像他所承诺的,那时,胜利就彻底实现了(马太福音24:30-31)。
主啊,耶稣已经战胜了所有邪恶势力,我为这奇妙的胜利而感谢赞美你。感谢你,魔鬼已经被打败。终有一天,胜利的结果将呈现在我们所有人眼前。
Pippa Adds诗篇136“他的慈爱永远长存”—— 这句话在本诗篇中被重复了二十六次。我们总该领会诗人的用意了吧!今日金句:...... 因为你们刚强,神的道常存在你们心里,你们也胜了那恶者。(约翰一书2:14)References@2006, 2010 Hong Kong Bible Society