ប្រាជ្ញា

ប្រាជ្ញា

12ថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលបានជំរុញយើងអោយស្វែងរកនូវប្រាជ្ញាលើគ្រប់ទាំងអស់ គំរោងអាននេះនឹងជួយអោយអ្នកស្វែងរកឃើញនូវខគម្ពីរពីរបីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលនិយាយចំៗពីប្រាជ្ញា— វាជាអ្វី ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ និងតើយើងត្រូវអភិវឌ្ឍន៍វាដោយរបៀបណា។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Immersion Digital ជាអ្នកផលិត Glo Bible ដែលបានចែកចាយនូវគំរោងអាននេះ។ អ្នកអាចបង្កើតនូវគំរោងអាននេះ និងមានច្រើនទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយ Glo Bible។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទៅកាន់ www.globible.com

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 250000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​