សេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូ

សេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូ

៥ ថ្ងៃ

យើងទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងដែលមានការទាក់ទងគ្នា និងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយគ្មានការលើកលែង។ ព្រះជាម្ចាស់រងចាំយើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់តាមការអធិស្ឋាន—សូម្បីតែព្រះបុត្រាក៏ត្រូវអធិស្ឋានដែរល គឺព្រះយេស៊ូបានអនុវត្ត។ ក្នុងគំរោងអាននេះ យើងនឹងរៀនពីគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូ នោះលោកអ្នកនឹងមានការជំរុញក្នងការឈានជំហានទៅកាន់ចរាចរណ៍នៃជីវិត និងទទួលបទពិសោធន៍ពីកម្លាំងនឹងការនែនាំតាមពាក្យអធិស្ឋានដោយផ្ទាល់ខ្លួន។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Immersion Digital ជាអ្នកផលិត Glo Bible ដែលបានចែកចាយនូវគំរោងអាននេះ។ អ្នកអាចបង្កើតនូវគំរោងអាននេះ និងមានច្រើនទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយ Glo Bible។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទៅកាន់ www.globible.com

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 250000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​