یوحنا 15:13 NMV

یوحنا 15:13 NMV

13محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند.

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با یوحنا 15:13