Giăng 20:5

Giăng 20:5 BPT

Ông cúi xuống nhìn vào trong, thấy vải liệm nằm đó nhưng không bước vào.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ