Sáng-thế Ký 1:7

Sáng-thế Ký 1:7 VIE1925

Ngài làm nên khoảng không, phân-rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng-thế Ký 1:7