Sáng-thế Ký 1:6

Sáng-thế Ký 1:6 VIE1925

Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân-rẽ nước cách với nước.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng-thế Ký 1:6