Sáng-thế Ký 1:4

Sáng-thế Ký 1:4 VIE1925

Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt-lành, bèn phân sáng ra cùng tối.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ