Sáng-thế Ký 1:2

Sáng-thế Ký 1:2 VIE1925

Vả, đất là vô-hình và trống không, sự mờ-tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận-hành trên mặt nước.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ