Thi Thiên 16:9

Thi Thiên 16:9 VIE2010

Vì thế, lòng con vui vẻ, linh hồn con mừng rỡ; Thân xác con cũng được an nghỉ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 16:9