Thi Thiên 125
VIE2010

Thi Thiên 125

125
Đức Giê-hô-va bảo vệ con dân Ngài
Bài ca đi lên từng bậc
1Những người tin cậy Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn,
Không rúng động nhưng tồn tại đời đời.
2Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào
Đức Giê-hô-va cũng vây phủ con dân Ngài thể ấy.
Từ bây giờ cho đến đời đời.
3Vì vương trượng kẻ ác
Sẽ không được đặt trên sản nghiệp của người công chính,
Để người công chính không nhúng tay
Vào việc gian ác.
4Lạy Đức Giê-hô-va, xin làm điều tốt lành cho người lành
Và cho người có lòng chính trực.
5Còn về những kẻ đi theo đường cong quẹo,
Đức Giê-hô-va sẽ đuổi chúng đi chung với kẻ làm ác.
Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010