Phi-líp 4:16

Phi-líp 4:16 VIE2010

Vì ngay tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai lần gửi cho tôi những thứ cần dùng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnPhi-líp 4:16