Phi-líp 4:13

Phi-líp 4:13 VIE2010

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Phi-líp 4:13

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnPhi-líp 4:13