Pagsasalitang Nagbibigay-buhay

Debosyonal

Mga Salitang Mapanghahawakan Dahil ang kaaway ay nagsisinungaling sa atin, kailangan natin magpasyang sagutin siya ng kapangyarihan at katotohanan! Kailangan nating umaksyon upang baligtarin ang agos ng negatibong mga salita at kaisipan. Kailangan natin ng mga puno-ng-kapangyarihang MGA SALITANG MAPANGHAHAWAKAN. At matapos ay bigkasin ang mga ito nang paulit-ulit hangga't sa tumagos sa ating mga puso at kaisipan.Ang pinakatunay na bagay patungkol sa akin ay palaging iyong sinabi ng Diyos patungkol sa akin…hindi ang iniisip o nararamdaman ko at hindi ang sinasabi, iniisip o ginagawa ng iba. Maaari tayong maging labis na paralisado ng mga kasinungalingan at bulaang paniniwala na malilihis tayo nang sanlibong milya sa matamis na plano ng Diyos. Pag-aralan ang Kanyang Salita. Hayaang ang pananampalataya mo ang magsalita at hingin sa Diyos na tulungan ka sa anumang kawalan ng pananalig. Kailangan nating lahat gumawa ng panibagong pasya na tigilan ang negatibong pakikipag-usap sa sarili. Tulad lang ng anumang mapaminsalang kaugalian, maaari kang magpasyang tigilang gawin ito. Maaaring kailanganin ang panahon, pagtitiyaga, pagbibigay-pansin, at lakas upang lubusang matigilan ang negatibong pakikipag-usap sa sarili dahil sa marami sa atin labis na itong nakasanayan, tila na ito pangalawang likas. Sa sandaling mapagtantong ginagawa mo ito, unawaing kakailanganin mong maya't mayang pigilan ang sarili mo at iyong mga kaisipan nang lubusang matigil ito. Ang pagkakaroon ng kamalayan ng kagawiang ito ang susi sa pagtigil. Kapag nagawa nating makontrol ang ating mga kaisipan at salita, mistulang nababawi natin ang ating buhay! Hinahamon kitang gumawa ng listahan ng mga pang-araw-araw na pampasigla ng loob na masasabi mo sa iyong SARILI…mga salitang mapanghahawakan. Ang gawaing ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkontrol ng ating mga kaisipan at kasunod ang ating mga salita. Panahon nang makasanayang magsalita ng kapangyarihan at katotohanan pabalik sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga pang-araw-araw na pampapasigla ng loob.Una, simulan sa anumang mga negatibong kaisipan o pakikipag-usap sa sarili na nangingibabaw o malimit sa iyong isip. Ilista ang anumang mga kasinungalingang iyong pinaniniwalaan. Anu-anong mga negatibong katotohanan ang nagpapabigat sa iyo at pumipigil sa iyong maisapamuhay ang pinakamainam na buhay mo? Kung ang ating mga kaisipan, pakikipag-usap sa sarili o mga salita ay hindi humahanay sa mga katotohanan ng Diyos, kailangan nating tukuyin ang mga ito. Ikalawa, humanap ng mga sipi mula sa Banal na Kasulatan na pamatay-bisa sa mga negatibong kaisipan o kasinungalingang ito. Ang mga espirituwal na katotohanang ito ay kayang palayain ka mula sa mga kasinungalingan at mapaminsalang nakasanayang mga ito. Gawing bihag sa Kanyang mga katotohanan ang iyong mga kaisipan at salita! Pumili ng mga salitang nahahanay sa Salita ng Diyos.Huli, pag-aralan ang mga sipi na ito at gumawa ng mga positibong pahayag, habang ang mga ito'y sinasang-ayunang maaari mong panghawakan at ideklara sa iyong buhay. Ang mga ito'y mga positibong pampapasigla ng loob na humahanay sa KATOTOHANAN. Gawin ang iyong listahan. Anu-anong mga pampasigla sa loob ang maaari mong bigkasin upang mabigyan ng luwalhati ang Diyos at mas maiinam na resulta sa iyong buhay?>

Ang pagbigkas ng mga pampasigla sa loob na ito ay tutulong sa iyong masimulang kunin ang kontrol sa buhay mo sa pamamagitan ng pagkuha ng kontrol sa iyong dila. Tanggihang magsalita ng anuman maliban sa Salita ng Diyos patungkol sa iyong buhay o sitwasyon. Kunin ang awtoridad sa buhay mo sa pamamagitan ng mga sipi mula sa Banal na Kasulatan at ng kapangyarihan ng iyong sariling mga binibigkas na mga pampasigla sa loob. Ang mga ito ang iyong MGA SALITANG MAPANGHAHAWAKAN.Pagnilayan:Ano-ano ang ilang mga kaisipan at kasinungalingang dumadaan sa iyong isip na hindi humahanay sa Salita ng Diyos? Piliing pagnilayan ang nakakapagbigay-buhay na mga katotohanan bilang panghalili sa mga kaisipang iyon.Panalangin:Panginoon, nais kong magsalita at mamuhay mula sa mga katotohanan Mo patungkol sa akin. Madalas, pakiramdam ko'y labis na akong nakakulong sa pagiging negatibo at sa bigat ng mundo sa aking mga balikat. Tulungan akong hanapin ang Iyong nakakapagbigay-buhay na mga katotohanan at pagnilayan ang mga ito araw-araw.