Pagsasalitang Nagbibigay-buhay

Debosyonal

Ang Kapangyarihan ng Dila Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay! Naniniwala ba tayo rito? Kahit na ang dila ay isang maliit na bagay, kaya nitong gumawa ng magagarbong talumpati. Isang maliit na apoy, isa ring maliit na bagay, ay nakakapagpalagablab ng isang malawak na kagubatan. Ang timón ng barko ay isa pang maliit na bagay na naibabaling saanman ang isang napakalaking barko. Sa lahat ng bahagi ng katawan, ang dila ang pinakamakapangyarihan at kaya nitong paglagablabin ang iyong mundo o hingahan ng buhay ang iyong nahihirapang kaluluwa. Ikaw ang mamili.Sinasabi sa atin ng Salita ng Diyos na ang ating mga salita ay maaaring maging parang nakakapasong apoy, nakakasira ng magandang samahan ng malalapit na magkaibigan, nakakapukaw ng galit, at pinagmumulan ng kahangalan ng mga mangmang. Sa kabilang banda, sinasabi rin ng Salita ng Diyos na ang ating dila ay maaaring mangusap ng mga salitang nagbibigay ng buhay… mga salitang parang mga mansanas na ginto, tubig na nagbibigay ng buhay o pulot-pukyutan sa ating kaluluwa. Ang ating mga salita ay maaaring  makabuti o makasama.Ang ating dila at ang kapangyarihan nitong gumamit ng mga salita ay isang natatangi at maimpluwensyang kaloob mula sa Diyos. Kapag binasa natin ang aklat ng Mga Kawikaan, tiyak na mapapansin nating ilang ulit ang mga bersikulong pumapatungkol sa kapangyarihan ng ating mga salita ang nasa mga pahina nito. Itinuturo sa atin ng Kawikaan 12:6 na ang ating mga salita ay may kapangyarihang makasira o makabuti. Ginagamit ba natin ang mga salita ng ating dila upang makabuti o makasira ng iba? Sinong nangangasiwa sa iyong dila? Sinong masisisi natin kapag may mga mapanakit na bagay na nagmumula sa ating bibig? Kailangan nating gumawa ng intensyonal na pasyang kontrolin ang nagmumula sa ating dila.Dahil ang ating mga makapangyarihan, positibo at magagandang salita ay kayang magpagaling at magpasigla, marapat tayong magbigay nang sagana ng mga salitang ito. Kapag sinabi nang tapat, ang ating mga salita ay may kapangyarihang makapagpabago ng mga buhay. Tumigil panandali at isipin kung paano ka nakikipag-usap. Ang mga salita mo ba'y humihikayat sa ibang kamtan ang kadakilaan? Ang mga salita mo ba'y sumusuporta at tumutulong sa kanyang nahihirapan? Ang mga salita mo ba'y nangangalaga, kumakandili, at nagbibigay ng inspirasyon sa iyong sariling mga anak?Nakakalungkot, ang mga emosyon tulad ng poot, takot, galit, pag-aalinlangan, pagkabigo, at sama ng loob ay maaari ring ipahayag at pukawin ng mga salita. Ang mga salita man ay isulat o bigkasin, may kapangyarihan ang mga itong makasira at makapinsala ng mabubuting kalagayan, at pati mga ugnayan.Ilan taon na ang nakakalipas, tinanggap ko ang hamong nakasaad sa Mga Taga-Efeso 4:29 na nagsasabing, “Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig.” Dakilang direktiba. Magiging proyekto ito sa pagpapaamo ng aking dila. Sa pagtanaw ng tigang na disyerto ng mga mapanakit na salita, sabik na sabik akong masimulan ang nakakapagbigay-ng-buhay na pakikipagsapalarang ito. Ninais kong makapagsalita ng buhay sa aking mundo at simulan ito sa aking sariling dila.Dahil taglay ng ating dila ang dakilang kapangyarihan para sa buhay o kamatayan, dapat nating pakaisipin ang ating mga sinasabi at kung paano natin ito sinasabi. Pag-isipan ang iyong mga salita. Kayang baguhin ng iyong mga salita ang lahat! Pagnilayan:Maliit. Mabilis. Madali. Pag-isipan ang epekto ng iyong mga salita. Paano ka makakapagsalita ng higit pang nakakapagbigay-ng-buhay na mga katotohanan at hindi mga salitang nakakasira?Panalangin:Panginooon tulungan akong mamalayan nang husto ang kapangyarihang nasa aking dila at aking mga pinipiling salita. Tulungan akong magsalita ng buhay at hindi kamatayan.