Pagsasalitang Nagbibigay-buhay

Debosyonal

Piliing Magsalita ng Buhay May halaga ang sinasabi natin. Ang mga salita ang natatanging pinakamakapangyarihang pwersa na mayroon ang sangkatauhan. Maaari nating piliing gamitin ang pwersang ito sa nakakabuting paraan, sa pagpapatibay sa iba, o sa nakakasirang paraang nakakapaminsala ng iba. Iilang salita lang ang kailangan upang makasakit sa kapwa.  At maaaring maghilom ang mga sugat na iyon ngunit mag-iiwan ang mga ito ng mga peklat na di kailanman mawawala. Ang ating mga salita ay may napakalaking kapangyarihan na may kakayahang makatulong o makasama, makapagpahilom o makapanakit, makapagpaunlad o makawasak, makabuti o makasira, makasugat ng damdamin o makagawa ng kaibigan, makapagpalakas ng loob o makapagpalayo ng damdamin, umaliw o mamintas. Ang mga salitang binibigkas sa ating mga tahanan ay may malalim at kagulat-gulat na epekto sa panghinaharap na kalusugan at kagalingan. Ang mga magulang ay maaaring umatake gamit ang mga dilang nakakahiwa't nakakalaslas na lubusang lumuluray sa kanilang mga anak. At ang mga anak ay maaaring paputukan ang kanilang mga magulang ng mga salitang nakakagiba ng buong pamilya na tulad ng isang bomba. Kapag nagpaapekto tayo at tumugon sa isang sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga mapangwasak na pananalita, maaaring maging napakabigat ng mga implikasyon at labis na mapangwasak ang mga ito sa pananaw sa sarili ng pinagsalitaan natin. Napakadaling bigkasin ang ating mga nararamdaman at naiisip; ngunit, kinakailangan ng pagpipigil, lakas, at lubusang integridad upang maihayag ang ating mga sarili sa positibong pamamaraan anuman ang sitwasyon. Tumigil at huminga muna bago magsalita, mas lalo na kung ikaw ay naliligalig. Bilang mga magulang, kailangan nating magsalita ng buhay sa ating mga anak simula pa sa araw na sila ay ipanganak.Mahalagang pakaisipin ng mga mag-asawa ang kapangyarihan ng kanilang pananalita sa isa't isa. Ang ating mga trabaho, ang pandaigdigang balita, mga anak at ang buhay mismo ay madalas nakakapagod. Kailangan nating itatag ang ating mga buhay may-asawa at ating mga tahanan sa pamamagitan ng mga nakakapagpasiglang pagpapalakas ng loob na nagmumula sa nakakapagbigay-buhay na pananampalataya at hindi sa masaklap na karanasan, kabalisahan o takot. Si Joyce Landorf Heatherley ay sumulat ng isang aklat na pinamagatang Mga Tao sa Balkonahe. Ang ibang tao ay nasa 'balkonahe' ng iyong buhay, pumapalakpak para sa'yo, pinapalakas ka sa pamamagitan ng kanilang pagkalugod sa'yo. Ang iba ay nasa iyong 'ibaba' na ginagawa ang mismong kabaligtaran. Ang aklat na ito ay patungkol sa pagiging isang 'tao sa balkonahe.' Ikaw ba ay isang tao sa balkonahe? O isang tao sa ibaba?Nagpapakana si Satanas upang maliitin natin ang kapangyarihan ng ating mga salita. Dahil ang likas niya ay manira, gumagawa siya palagi upang ang ating pananalita ay dumaloy nang negatibo. Huwag mo siyang hayaang magtagumpay! Alam niyang ang iyong mga salita ay hindi walang kabuluhan o walang kapangyarihan. May kapangyarihan ang mga itong lumikha, tulad nang ipinakita ng Diyos noong nilikha Niya ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Ngayon, may awtoridad tayong gawin ang natutulad na bagay dito sa mundo.Pagbulayan ang katotohanang ang iyong mga salita ay may taglay na hindi akalaing kapangyarihan. Ikaw ay may kapangyarihang impluwensyahan at baguhin ang mga buhay ng lahat ng kasalamuha mo sa mundo…iyong pamilya, iyong mga kaibigan, iyong mga kapit-bahay at ang estrangherong napadaan lang. Nasa iyo ang pagpiling gumamit ng mga salitang magbibigay ng inspirasyon at makakabuti o makakawasak at makakasira. Tandaan, oras na nabigkas, hindi na maaaring bawiin ang iyong mga salita.Bigyang-pansin ang iyong pananalita.Piliing magsalita ng buhay!Pagnilayan:Pakaisipin ang kapangyarihan ng iyong bawat salita na makapagpapalakas at makapagpapaunlad o makakadurog at makakawasak. Paano mo magagawa ang isang maayos na pagsisikap na magsalita ng buhay sa buhay ng iba?Panalangin:O Panginoon, tulungan akong isaalang-alang ang bawat salitang magmumula sa aking bibig. Turuan akong magsalita ng nakakapagbigay-buhay na mga katotohanan sa mga puso ng iba.