Pagsasalitang Nagbibigay-buhay

Debosyonal

Isipin ang Iyong Pinag-iisipanMay kapangyarihang nakakapagbigay-buhay sa ating mga kaisipan. May epekto ang ating mga iniisip. Sinasabi sa Kawikaan 23:7 (ABTAG), “Sapagka't kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya.” May epekto ang ating mga kaisipan dahil sa kung ano ang nag-uumapaw sa ating isip ay doon magmumula ang ating mga salita. Ang mga kaisipan at inklinasyon ng ating puso ang humuhugis sa katotohanan ng kung sino tayo. Hinuhugis ng mga ito ang ating pag-iisip na kalauna'y huhugis sa ating mga salita at samakatuwid, sa ating mga ginagawa. Ang ating mga sinasabi ay may epekto ngunit ang mga iniisip natin ay may mas malaking epekto. Sinasabihan tayo ng Banal na Kasulatan na pag-isipan, ituon ang isipan, sa anumang may kapurihan. Naglalagak ba tayo at nagbibigay-halaga sa pagsunod dito?Maraming mga aklat na naisulat ang sumisiyasat sa kung paano ang ating mga salita ay mekanismo na naghahayag ng ating mga kaisipan at emosyon. Kung ano ang inilalagay mo sa iyong isip ay may epekto sa iniisip mo. Totoo bang “basurang ipinasok ay katumbas ng basurang inilabas?” Kung oo, ang ating mga kaisipan ay marapat na ituring na pinakamataas na prayoridad, lalo na dahil ang kalusugan at kapakanan ng ating mga buhay ang magiging bunga nito. Nais ng kaaway na mapuno ang ating mga isip ng mga iba't-ibang uri ng basura at walang kabuluhang imahinasyon. Pag-isipan natin kung ano ang ating mga iniisip. Kinikilala ng ""Neuro Linguistic Programming"" ang napakahalagang koneksyon sa pagitan ng utak (neuro) sa ating mga iniisip, ng wika (linguistic) sa ating mga salita, at ng ating mga panloob at panlabas na kagawian o ginagawa (programming). Kinikilala ng intelektuwal na pananaw na ito ang praktikal na aplikasyon ng kamalayan ng iniisip ng isang tao at kung paano ito nauugnay sa positibo at malusog na pamumuhay.Dahil matatagpuan natin kung ano ang hinahanap natin, dapat talaga nating pag-isipan kung ano ang tinitingnan natin. Tulad ng kuwento…may isang buwitre at isang hummingbird na lumilipad sa itaas ng magkaparehong disyerto. Ang buwitre ay naghahanap ng kamatayan at pagkabulok. Ang buwitre ay nakahanap ng kamatayan at pagkabulok. Sa kabilang banda, ang hummingbird ay naghahanap ng buhay sa nektar ng isang bulaklak.Ang hummingbird ay nakahanap ng buhay. Pareho nilang nahanap ang hinahanap nila. Pakaingatan kung ano ang hinahanap mo, kung ano ang pinag-iisipan mo at kung ano ang pinapatuloy mo sa mga bintana ng iyong isip. Sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang ating bibig. Sinasabi sa atin ng 2 Mga Taga Corinto 10:5 na dapat nating "ginigiba ang mga pangangatuwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos, at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Cristo." Posibleng mamuhay nang may kamalayan ng ating mga iniisip at bihagin ang mga ito! Ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang magkaroon ng kapangyarihang gawin ito. Ang ibig sabihin ng bihagin ang ating mga iniisip ay ang simpleng pag-kontrol sa mga iniisip mo tungkol sa iyong sarili at sa buhay.Kapag sadyang iniisip natin ang ating mga pagpapala, ang pagkatao ng ating mapagmahal na Diyos, at ang lahat ng Kanyang kagandahang nakikita sa kalikasan, nabubuhay tayong panatag sa mga katotohanang iyon. Subalit, sa tuwing iisipin natin kung ano ang wala sa atin at kung ano ang mali sa mundo, maaari itong magresulta sa pakikipagbuno sa kabalisahan at depresyon. May labanang nagaganap sa iyong isip. Ang buhay mo ay palaging dadako sa direksyon ng iyong pinakamalakas na iniisip. Kaya't armasan ang iyong isip at mga kaisipan ng mga nakakapagbigay-buhay na katotohanan!Pagnilayan:Gumugol ng panahon sa pag-iisip patungkol sa iyong mga kaisipan sa buong maghapon. Nakakapagbigay-buhay ba ang mga ito at positibo? Negatibo ba ang mga ito? Anong ipinapasok mo sa iyong isipan na nag-iimpluwensya sa mga iniisip mo sa bawat araw?
Panalangin:Panginoon, tulungan akong mabatid ang aking mga iniisip dahil ang mga ito'y nagiging aking mga salita. Hangad kong mga nakakapagbigay-buhay na mga kaisipan ang umakay sa aking dila tungo sa mga nakakapagbigay-buhay na mga salita. Kailangan ko ang Iyong Salita ng Katotohanang mamalagi sa aking mga iniisip. Tulungan akong bihagin ang bawat kaisipan na hindi humahanay sa Iyong mga katotohanan.