AntiVirus: Paanong Haharapin ang Panahong Ito Nang Walang Takot

Araw 3 ng 3 • Babasahin para sa araw na ito

Debosyonal

Ang kalakasan ng loob ay ang kakayahang gumawa ng isang bagay na kinatatakutan mo. Simula sa pagkalalang ng sanlibutan, nakakabasa na tayo ng mga lalaki at babaeng natatakot. Ngunit, pinalakas ng Diyos ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng tapang noong sila ay tumawag sa Kanya.Kapag nakikita mo ang mga taong bumibili ng napakaraming hand sanitizers, sabon at toilet paper, tanungin mo ang sarili mo, anong pwersa ang nag-uudyok sa kanila? Ang labis-labis na pag-iimbak ay may kaugnayan sa takot. Ang espiritung ito ay nagiging dahilan ng pagkakagulo, paghiwalay, kabalisahan at pagkabahala. Kung ganoon, anong maaari nating maging tugon bilang mga tagasunod ni Jesus sa mga panahong ito ng kawalang-katiyakan?Maudyukan nawa tayo ng matinding pagkahabag na may kalakasan ng loob. Isang hamon na huwag magpatangay sa tuksong umurong o humiwalay. Sa halip, umasa sa pag-ibig at hayaang pag-ibig ang gumabay sa iyo sa mga araw na darating. Kayang lupigin ng pag-ibig ang takot!Paano ka maaaring tumugon?
  • Maglaan ng panahong manalangin para sa inyong lugar at para sa sandaigdigan.

  • Pag-isipang bumili ng karagdagang mga gamit-pangkalusugan at ipamigay ang mga ito sa mga taong hindi kayang bumili nito.

  • Mangusap ng buhay sa iyong pamilya at sa pamayanan.

  • Manatiling nagpapasalamat.


Kung sama-sama tayong maninindigan at mananatiling mapagmahal, mabuti at mapagbigay, ang takot ay mawawalan ng panghahawakan. Ang dalangin ko ay ang yakapin mo ang kalakasan ng loob na maging magiliw at may kagandahang-loob, na pagtitiwalaan mo ang Nag-iisang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa Jeremias 30:22, ipinapahayag ng Panginoon na Siya ang ating magiging Diyos, at tayo ang Kanyang magiging bayan.