AntiVirus: Paanong Haharapin ang Panahong Ito Nang Walang Takot

Araw 2 ng 3 • Babasahin para sa araw na ito

Debosyonal

Nang matagpuan ko ang sarili kong nasa isang armadong nakawan habang kasama ko ang anak kong babae, ang napakalaking takot ay umatake sa buhay ko. Ang takot ay maaaring sumambulat sa eksena o maaaring dahan-dahang lumago sa buhay ng isang tao. Pagdating sa Coronavirus, ito ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Maaaring pakiramdam mo ay nag-iisa ka o maaaring makaramdam ka ng pagkabalisa, huwag kang masiraan ng loob, hindi mo kailangang katakutan ang masasamang balita dahil ang tiwala mo ay nasa Panignoon. May mga ilang bagay na maaari mong gawin na magbibigay ng malaking kaibahan sa buhay mo. Kapag binabasa ko ang Mga Awit 91, madalas na iniisip kong nasa ilalim ako ng napakalapad na pakpak. Sa lugar na iyon, ako ay ligtas, at doon ay tinutustusan ako ng Diyos. Naghahandog Siya ng karunungan, kaunawaan, kapahingahan at proteksyon. Paano kang mananatili sa Panginoon ngayon at paano mo magagamit ang kaunawaang Kanyang ibinibigay?Isa sa mga paborito kong taludtod sa Banal na Kasulatan ay nasa 2 Timoteo 1:7.Dito, ang dulong bahagi ng bersikulo ay nagpapaalala sa atin na binigyan tayo ng Diyos ng matinong isipan. Sa ibang salin, sinasabing binigyan Niya tayo ng espiritu ng pagpipigil sa sarili. Sa wikang Griego, ang pagsasalin ay ‘sōphronismou’. Ang kahulugan ng salitang ito ay nagbibigay ng kaisipan ng pagpipigil sa sarili, pagdidisiplina sa sarili, matalinong pagpapasiya, at pag-iingat. Dinadala tayo nito sa imahe ng pagiging ligtas sa pag-iisip at angkop na paggawa sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa sa sinasabi Niyang matinong pangangatwiran o matinong kaisipan. Binabanggit nito ang pag-iisip ng lubos at malinaw na mga kaisipan at paggawa ng matatalinong pagpapasiya.Maaari mong piliing hindi magpatalo sa lumalaganap na takot, magbasa mula sa mga kapani-paniwalang pinagmulan, at maaari kang manalangin.Kapag binasa mo ang mga taludtod sa debosyonal para sa araw na ito, tanungin mo sa sarili mo ang mga katanungang ito: Anong sinasabi sa akin nito tungkol sa Diyos, at paano ko ito maipapatupad sa buhay ko? Anong sinasabi Niya sa akin?