Pag-alala sa Lahat ng Ginawa ng Diyos

Araw 1 ng 5 • Babasahin para sa araw na ito

Debosyonal
Ang Diyos ay isang makapangyarihang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kayang Niyang pagalawin ang mga bundok, patigilin ang pagsikat ng araw, pagalingin ang may sakit. Sa Josue kabanata 4, nabasa natin kung paano nakumpleto ang napakahirap na gawain na dalhin ang mga Israelita sa Lupang Pinangako. Pinamunuan ng Diyos ang mga Israelita makaalis sa kaalipinan patungo sa kalayaan tulad ng Kanyang ipinangako. Dahil sa kalakhan ng Kanyang ginawa, hindi ninais ng Panginoon na makalimutan Siya ng mga Israelita at ang mga nagawa Niya para sa kanila. Ninais ng Diyos na alalahanin Siya ng mga ito magpakailanman, ang mga himala na Kanyang ginawa para sa kanila at kung gaano Siya kadakila at makapangyarihan. Magbalik-tanaw saglit. Maraming kagulat-gulat na mga bagay ang ginawa ang Diyos sa iyong buhay. Maari Siyang gumawa ng isang himala na ikaw ay pagalingin o iligtas sa iyong pagkalulong sa isang adiksyon patungo sa iyong sariling Lupang Pangako. Magnilay-nilay ngayon upang alalahanin ang napakaraming bagay na ginawa para sa iyo ng Diyos. Purihin Siya at mangako sa Kanya na hindi mo kalilimutan ang mga kagulat-gulat na mga bagay na Kanyang ginawa para sa iyo.