ทำไมถึงเชื่อพระคัมภีร์ไบเบิล

วันที่ 1 จาก 3 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

ทำไมถึงเชื่อพระคัมภีร์ไบเบิล


“ทำไมคุณถึงเชื่อพระคัมภีร์ไบเบิลเหรอ” คนขี้สงสัยถาม “เพราะมันคือคำสอนของพระเจ้าไงล่ะ” คนคริสเตียนตอบ “ใครบอก” คนขี้สงสัยถามต่อ “ไบเบิลบอก” คริสเตียนตอบ


อืม . . . คุณคงจะเห็นได้ว่าทำไมตรรกะความรักของชาวคริสเตียนถึงโน้มน้าวใจคนขี้สงสัยไม่ได้ เพราะการให้เหตุผลดูเหมือนจะไม่น่าเชื่อถือ พอ ๆ กับผู้ปกครองที่ตอบคำถามของลูกหลานด้วยคำว่า “ก็เพราะพ่อ/แม่บอกยังไงล่ะ!”


โชคดีที่มีข้อโต้แย้งอันทรงพลังในการสนับสนุนความเชื่อของเราในพระคัมภีร์ หนึ่งในข้อที่ผมชอบที่สุดคือ ผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมรู้ว่าอัครสาวกในพันธสัญญาใหม่เห็นอะไร ยกตัวอย่างไอเซยา(อิสยาห์)ก็แล้วกัน ไอเซยา(อิสยาห์)รู้ว่าพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงเลือก จะเกิดจากครรภ์ของหญิงพรหมจรรย์ (อิสยาห์ 7) เขารู้ว่าพระคริสต์จะมาจากเชื้อสายของกษัตริย์เดวิด(ดาวิด) (อิสยาห์ 11) เขารู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะถูกทิ่มแทงเพื่อไถ่บาปให้เรา ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างเงียบ ๆ ถูกฝังร่างไว้กับคนมั่งมี และกลับมามองเห็นแสงแห่งชีวิตอีกครั้ง (อิสยาห์ 53) ไอเซยา(อิสยาห์) ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเจ็ดร้อยปีก่อนที่พระเยซูจะมาเกิดรู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างไร


ปีเตอร์(เปโตร)ผู้เป็นสาวกมีเหตุผลว่า: “เพราะคำพยากรณ์ไม่ได้เกิดจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่ผ่านเหล่าผู้เผยพระวจนะซึ่งเป็นมนุษย์ กล่าวถ้อยคำที่มาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจ” (2 เปโตร 1:21) คำพยากรณ์ต่าง ๆ ในพระคัมภีร์เดิม ถูกเขียนขึ้นโดยมนุษย์ก็จริง แต่มนุษย์เหล่านั้นได้รับความช่วยเหลือ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้พวกเขารู้ในสิ่งที่มนุษย์คนอื่นไม่สามารถรู้ได้ ปัญญาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มอบให้เหล่าผู้เผยพระวจนะ เป็นหนึ่งในเหตุผลที่โน้มน้าวใจชาวคริสเตียนให้เชื่อในพระคัมภีร์“ ศักดิ์สิทธิ์” ไบเบิล