圣经日日行 2018

1

Day 1

2

Day 2

3

Day 3

4

Day 4

5

Day 5

6

Day 6

7

Day 7

8

Day 8

9

Day 9

10

Day 10

11

Day 11

12

Day 12

13

Day 13

14

Day 14

15

Day 15

16

Day 16

17

Day 17

18

Day 18

19

Day 19

20

Day 20

21

Day 21

22

Day 22

23

Day 23

24

Day 24

25

Day 25

26

Day 26

27

Day 27

28

Day 28

29

Day 29

30

Day 30

31

Day 31

32

Day 32

33

Day 33

34

Day 34

35

Day 35

36

Day 36

37

Day 37

38

Day 38

39

Day 39

40

Day 40

41

Day 41

42

Day 42

43

Day 43

44

Day 44

45

Day 45

46

Day 46

47

Day 47

48

Day 48

49

Day 49

50

Day 50

51

Day 51

52

Day 52

53

Day 53

54

Day 54

55

Day 55

56

Day 56

57

Day 57

58

Day 58

59

Day 59

60

Day 60

61

Day 61

62

Day 62

63

Day 63

64

Day 64

65

Day 65

66

Day 66

67

Day 67

68

Day 68

69

Day 69

70

Day 70

71

Day 71

72

Day 72

73

Day 73

74

Day 74

75

Day 75

76

Day 76

77

Day 77

78

Day 78

79

Day 79

80

Day 80

81

Day 81

82

Day 82

83

Day 83

84

Day 84

85

Day 85

86

Day 86

87

Day 87

88

Day 88

89

Day 89

90

Day 90

91

Day 91

92

Day 92

93

Day 93

94

Day 94

95

Day 95

96

Day 96

97

Day 97

98

Day 98

99

Day 99

100

Day 100

101

Day 101

102

Day 102

103

Day 103

104

Day 104

105

Day 105

106

Day 106

107

Day 107

108

Day 108

109

Day 109

110

Day 110

111

Day 111

112

Day 112

113

Day 113

114

Day 114

115

Day 115

116

Day 116

117

Day 117

118

Day 118

119

Day 119

120

Day 120

121

Day 121

122

Day 122

123

Day 123

124

Day 124

125

Day 125

126

Day 126

127

Day 127

128

Day 128

129

Day 129

130

Day 130

131

Day 131

132

Day 132

133

Day 133

134

Day 134

135

Day 135

136

Day 136

137

Day 137

138

Day 138

139

Day 139

140

Day 140

141

Day 141

142

Day 142

143

Day 143

144

Day 144

145

Day 145

146

Day 146

147

Day 147

148

Day 148

149

Day 149

150

Day 150

151

Day 151

152

Day 152

153

Day 153

154

Day 154

155

Day 155

156

Day 156

157

Day 157

158

Day 158

159

Day 159

160

Day 160

161

Day 161

162

Day 162

163

Day 163

164

Day 164

165

Day 165

166

Day 166

167

Day 167

168

Day 168

169

Day 169

170

Day 170

171

Day 171

172

Day 172

173

Day 173

174

Day 174

175

Day 175

176

Day 176

177

Day 177

178

Day 178

179

Day 179

180

Day 180

181

Day 181

182

Day 182

183

Day 183

184

Day 184

185

Day 185

186

Day 186

187

Day 187

188

Day 188

189

Day 189

190

Day 190

191

Day 191

192

Day 192

193

Day 193

194

Day 194

195

Day 195

196

Day 196

197

Day 197

198

Day 198

199

Day 199

200

Day 200

201

Day 201

202

Day 202

203

Day 203

204

Day 204

205

Day 205

206

Day 206

207

Day 207

208

Day 208

209

Day 209

210

Day 210

211

Day 211

212

Day 212

213

Day 213

214

Day 214

215

Day 215

216

Day 216

217

Day 217

218

Day 218

219

Day 219

220

Day 220

221

Day 221

222

Day 222

223

Day 223

224

Day 224

225

Day 225

226

Day 226

227

Day 227

228

Day 228

229

Day 229

230

Day 230

231

Day 231

232

Day 232

233

Day 233

234

Day 234

235

Day 235

236

Day 236

237

Day 237

238

Day 238

239

Day 239

240

Day 240

241

Day 241

242

Day 242

243

Day 243

244

Day 244

245

Day 245

246

Day 246

247

Day 247

248

Day 248

249

Day 249

250

Day 250

251

Day 251

252

Day 252

253

Day 253

254

Day 254

255

Day 255

256

Day 256

257

Day 257

258

Day 258

259

Day 259

260

Day 260

261

Day 261

262

Day 262

263

Day 263

264

Day 264

265

Day 265

266

Day 266

267

Day 267

268

Day 268

269

Day 269

270

Day 270

271

Day 271

272

Day 272

273

Day 273

274

Day 274

275

Day 275

276

Day 276

277

Day 277

278

Day 278

279

Day 279

280

Day 280

281

Day 281

282

Day 282

283

Day 283

284

Day 284

285

Day 285

286

Day 286

287

Day 287

288

Day 288

289

Day 289

290

Day 290

291

Day 291

292

Day 292

293

Day 293

294

Day 294

295

Day 295

296

Day 296

297

Day 297

298

Day 298

299

Day 299

300

Day 300

301

Day 301

302

Day 302

303

Day 303

304

Day 304

305

Day 305

306

Day 306

307

Day 307

308

Day 308

309

Day 309

310

Day 310

311

Day 311

312

Day 312

313

Day 313

314

Day 314

315

Day 315

316

Day 316

317

Day 317

318

Day 318

319

Day 319

320

Day 320

321

Day 321

322

Day 322

323

Day 323

324

Day 324

325

Day 325

326

Day 326

327

Day 327

328

Day 328

329

Day 329

330

Day 330

331

Day 331

332

Day 332

333

Day 333

334

Day 334

335

Day 335

336

Day 336

337

Day 337

338

Day 338

339

Day 339

340

Day 340

341

Day 341

342

Day 342

343

Day 343

344

Day 344

345

Day 345

346

Day 346

347

Day 347

348

Day 348

349

Day 349

350

Day 350

351

Day 351

352

Day 352

353

Day 353

354

Day 354

355

Day 355

356

Day 356

357

Day 357

358

Day 358

359

Day 359

360

Day 360

361

Day 361

362

Day 362

363

Day 363

364

Day 364

365

Day 365

Day 297 of 365 • This day’s reading

Devotional

唯独圣经年少时的弗耶多Fyodor放荡不羁。他的生活就是狂饮、宴乐、社交、音乐和女人。因为对成名有强烈渴望,他参加了反对沙皇尼古拉斯一世的政治改革运动。后来,他因此被捕、受审,并判死刑。在一个寒冷的早晨,囚犯们被带出牢房准备执行枪决。就在士兵准备举枪射击时,远处升起了一面白旗。原来,沙皇临时改变主意,他要把这些人流放到西伯利亚。1894年的平安夜,这群政治犯来到了西伯利亚。那时,弗耶多年仅28岁。趁着守卫不注意,两个女人悄悄塞给他一本新约圣经,并且嘱咐他要仔细“检查”每一页。他照做了。在监狱里,弗耶多.陀思妥耶夫斯基 —— 这位俄国最伟大的小说家 —— 将新约从头至尾读了个透,大部分内容他烂熟于心。他写道:“我坚信,没有任何一个人比耶稣更有爱、更深邃、更有同情心。带着些许嫉妒的爱,我对自己说,不但从前没有人像他,今后也不会有人像他。”陀思妥耶夫斯基是通过读圣经与耶稣基督相遇的。使徒保罗说,整本圣经都是“神的默示”(提摩太后书3:16)。圣经作者获得灵感的方式不同于艺术家、诗人、作曲家或者演奏家。圣经实际上是“神呼气而出”的作品,神的灵就在圣经当中。圣经是神向人说话的主要方式。诗篇 119:89-96享受研读圣经十八世纪的法国哲学家伏尔泰是基督教的猛烈批评者。他说:“一百年内,圣经必然退出历史舞台,再也不会有人去读它。”然而,一百年后,圣经比以往任何时代都更受欢迎。伏尔泰在巴黎的寓所竟然被改建成了一所圣经印刷厂,每小时都有成千上万本圣经从这里被运出!你又听到有人诋毁圣经了吧?但这并非什么新鲜事。 “耶和华阿,你的话安定在天,直到永远。” (89 节) 即便面对如此之多的攻击,圣经依然屹立不倒。“耶和华阿,你的话就像我们头上的天空,永远在上面。你的真理从不过时。就像太阳每天按时升起,你的话语和真理也永不改变,值得信赖。”(89-90节 – 信息版圣经)圣经能使人畅快。诗人说,他所诵读的圣经是他“所喜爱的”。(92节)此话道出了这篇最长诗篇的主题 —— 唯独圣经。当你被人攻击时,默想神的话,这能给你带来最大的安慰:“恶人等待我,要灭绝我,我却要揣摩你的法度。我看万事尽都有限。惟有你的命令,极其宽广”(95 -96节)。神的诫命将保护你。记住神的话将使你远离危害:“我永不忘记你的训词。因你用这训词将我救活了”(93节)。
主啊,请帮助我每天都能默想你永恒的话语,并在读圣经中得到喜乐。
 提摩太后书 3 在圣经中寻找耶稣整本圣经都是关于耶稣的:“这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧”(15节)。保罗所处的时代与我们的社会非常不同。他写道:“末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己,贪爱钱财,自夸,狂傲,亵渎,违背父母,忘恩负义,心不圣洁,无亲情,不解怨,好说谗言,不能自约,性情凶暴,不爱良善,卖主卖友,任意妄为,自高自大,爱宴乐不爱神。”(1-4节)保罗说他们是“有敬虔的外貌,却背了敬虔的实意”。(5节)保罗在此处所指的既是不信神的世俗世界,也包括徒有宗教外表,却否定神的能力,名义上的基督徒(比如那些当被问到宗教归属时,表明自己属基督教的人)。保罗还谈到了那些公然反对、逼迫真理的人(8节)。神呼召你与众不同。来自世界的压力非常巨大。保罗强调:“但是你……”(14节)。保罗提到了他的教导、他的生活、他的目标、信心、耐心、爱心、忍耐,以及所经受的逼迫和患难(10-11节)。保罗提醒我们:“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的,也都要受逼迫”(12节)。当逼迫来到时不要惊慌失措,要牢牢站在“圣经”这块磐石之上(15节)。大多数书籍只传达信息,还有一些书籍改良思想,但唯独圣经能翻转生命。某人对牧师说,他不喜欢圣经的原因是其中的教导与他的工作相抵触。牧师问他做什么工作,他说:“我是个扒手!”圣经的目的不仅仅是让你增长知识,更是要帮你改变生命。归根到底,圣经要把你引向基督。圣经可以使你“因信基督耶稣有得救的智慧”(15节)。耶稣说:“给我做见证的,就是这经”(约翰福音5:40)。马丁.路德 —— 这位伟大的新教先驱曾说:“圣经就是耶稣躺卧的地方……这里的字字句句都是关于基督的。”就像很多人一样,我也是通过读圣经信靠基督的。不但最初的信心来自圣经,让灵命持续成长的养料和力量也都来自于圣经。“因为圣经都是神所默示的,于教训,督责,使人归正,教导人学义,都是有益的。叫属神的人得以完全,预备行各样的善事”(提摩太后书3:16-17)。就像天主教教义问答中说的,圣经是“根据圣灵的默示写成,神就是它的作者”。圣经是基督徒信仰和生命的绝对权威。从圣经中,你会明白患难,明白耶稣,明白十字架(因为明白,所以相信)。此外,圣经还告诉你神所不喜悦的事情是什么,以及怎样过公义的生活。只有好好读圣经,顺服神的话,才能“得以完全,预备行各样的善事”(17节)。
主啊,感谢你,当我每日学习你的话语,默想它们,并聆听圣灵时,你就装备、造就我。当我花时间与耶稣同在时,请帮助我与他的关系日渐亲密,并且越来越被塑造成耶稣的样子。 
耶利米书 50:11-51:14 聆听神的话,并将其付诸实践无论如何,每个人都要把信心和安全感建立在某样东西上。像世人一样,将信心和安全感放在金钱、教育、工作、健康、家人或朋友上 —— 这就是基督徒所面对的诱惑。这些事物本身并无任何不妥;但最终,唯一安全、唯一保险的地方是我们的主耶稣。在《耶利米书》的最后几章,我们看到世人如何把信心和安全感放在错误的地方,最终令幻想破灭。巴比伦相信她的河流和财富:“住在众水之上多有财宝的啊,你的结局到了。你贪婪之量满了”(51:13)。一个接一个,耶利米揭露出这些虚假盼望的本质 —— 它们无一可靠。耶利米一遍遍呼吁读者聆听神的话和承诺,警告他们不要听信世界所提供的虚假盼望。有两句话在这段经文中反复出现:“耶和华如此说”(50:18,33,51:1),以及“耶和华说”(50:21,30,40)。耶利米鼓励我们要听神的话:“照我一切所吩咐你的去行”(50:21),“在锡安报告耶和华我们神的作为”(51:10)。你可以将生活建立在神的应许上。你应该听神的话,然后将他的命令付诸实践。(参看马太福音7:24 – 27)对于那些聆听神话语,信任他,并且遵行他旨意的人,神应许他们两件事:第一,神应许“得饱足”。唯有与神建立关系才能满足我们的属灵饥渴(耶利米书50:19)。唯有耶稣才能让我们和神建立真正的关系。第二,神应许完全赦免你的罪,拿走你的罪疚感:“当那日子,那时候,虽寻以色列的罪孽,一无所有。虽寻犹大的罪恶,也无所见。因为我所留下的人,我必赦免”(20节)。十字架上的耶稣实现了这个应许。不管花多大功夫,没人可以在你身上找到定罪的理由,因为耶稣已经为你的罪而死。
主啊,我要信靠你。请帮助我每天聆听你的话,将它们付诸实践,并在你的同在和爱中找到满足。
Pippa Adds提摩太后书3:15“知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。”越小学习圣经越好。小孩子从多早开始接触圣经都不为过—— 甚至刚刚一岁大。就拿我孙子来说,他是从吃圣经开始的!今日金句:圣经都是神所默示的(或作凡神所默示的圣经),于教训,督责,使人归正,教导人学义,都是有益的。 叫属神的人得以完全,预备行各样的善事。(提摩太后书3:16-17) 


References@2006,2010 Hong Kong Bible Society