God dienen in een vijandige omgeving. Het voorbeeld van Daniël en zijn vrienden

Overdenking

God toont Zijn macht


Sadrach, Mesach en Abed-Nego buigen niet voor het gouden standbeeld van Nebukadnezar. Daarom worden ze in de vurige oven gegooid — de koning gebiedt zelfs dat die zeven keer heter wordt opgestookt voordat de mannen er in worden gegooid. De soldaten die hen in de oven moeten gooien, worden gedood door de hitte van de vlammen. Maar tot ontzetting van de koning verbranden Sadrach, Mesach en Abed-Nego helemaal niet! Hij ziet hen vrij rondlopen in het vuur, en er is nog een vierde persoon bij die eruit ziet als “een zoon van de goden”.


Als de koning de mannen gebiedt om uit het vuur te komen, blijkt dat zelfs hun haar en hun kleren niet verbrand zijn. Er is maar één conclusie mogelijk: God heeft hen door een wonder gered. Dit is Gods antwoord op de spottende vraag van de koning: “wie is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen?”. Wel, nu is voor iedereen duidelijk dat “de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego” wel degelijk in staat is om dat te doen. Hij heeft Zijn bovennatuurlijke macht en Zijn trouw tegenover Zijn dienaren getoond.


Deze God is sindsdien niet veranderd en Hij zal ook nooit veranderen. Daarom worden wij uitgenodigd in te stemmen met een loflied dat duizenden jaren geleden al werd gecomponeerd:


“Wie is als U

onder de goden, HEERE?

Wie is als U,

verheerlijkt in heiligheid,

ontzagwekkend in lofzangen,

U Die wonderen doet?” (Exodus 15:11, HSV)