Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 25 mei 2018

Wanneer YouVersion jou een versie van de Engelstalige vertaling van het Privacybeleid heeft verstrekt, ga je ermee akkoord dat de vertaling uitsluitend voor je gemak wordt verstrekt en dat de Engelstalige versies van het Privacybeleid jouw relatie met YouVersion bewaken. Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen wat de Engelstalige versie van het Privacybeleid zegt en wat een vertaling zegt, dan heeft de Engelstalige versie voorrang.


Acceptatie van deze voorwaarden

Door bible.com, youversion.com en/of YouVersion mobiele apps, zoals de Bijbel app, Bijbel App voor Kinderen en Bible Lens (samen, "YouVersion") te gebruiken, accepteer je als gast of geregistreerde gebruiker akkoord te gaan met deze voorwaarden. Lees deze Voorwaarden evenals het Privacybeleid zorgvuldig voordat u YouVersion gaat gebruiken. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of het Privacybeleid, moet je YouVersion niet gebruiken.

Wijzigingen in de voorwaarden

YouVersion wordt aangeboden door Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "wij" of "ons"). We kunnen deze Voorwaarden naar eigen goeddunken van tijd tot tijd herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn van kracht wanneer we ze plaatsen. Je voortdurende gebruik van YouVersion na het plaatsen van herziene voorwaarden betekent dat je de wijzigingen accepteert en hiermee instemt.

Wijzigingen in YouVersion

Hoewel we YouVersion en al zijn functies altijd willen aanbieden, behouden we ons het recht voor om YouVersion of een deel, gedeelte of functionaliteit van YouVersion zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook het geheel of een deel van YouVersion op enig moment niet beschikbaar is.

Informatie over jou en jouw toegang tot YouVersion

Alle informatie die we verzamelen op of via YouVersion is onderworpen aan ons Privacybeleid. Door YouVersion te gebruiken, stem je in met alle acties die door ons zijn ondernomen met betrekking tot jouw informatie in overeenstemming met het Privacybeleid.

Geoorloofd en ongeoorloofd gebruik

Met deze voorwaarden kun je YouVersion gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden voor zowel je persoonlijk als niet-commercieel gebruik of voor het interne gebruik van je non-profitorganisatie. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend, zijn voorbehouden aan Life.Church. Je stemt ermee in dat het je niet is toegestaan om, ​​en dat je YouVersion niet als volgt zult gebruiken:

 • op een manier die een federale, staats, lokale, of internationale wet of regelgeving overtreedt;
 • voor het uitbuiten, beschadigen of pogen om minderjarigen op enigerlei wijze te misbruiken of te schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, persoonlijk identificeerbare informatie te vragen of anderszins;
 • zich uitgeven voor een bedrijf of persoon, inclusief Life.Church of een andere YouVersion-gebruiker;
 • om deel te nemen aan elk ander gedrag dat, zoals door ons bepaald, Life.Church of gebruikers van YouVersion kan schaden of blootstellen aan aansprakelijkheid;
 • op enige manier die YouVersion zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van YouVersion door een ander zou kunnen belemmeren;
 • een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middelen gebruiken om toegang te krijgen tot YouVersion voor elk doel, inclusief het monitoren of kopiëren van enig materiaal op YouVersion;
 • om virussen, Trojaanse paarden, wormen, DDos of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is;
 • om te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot, beinvloeden van, schade aan of verstoring van delen van YouVersion of een server, computer of database verbonden met YouVersion;
 • om YouVersion aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval; en
 • anderszins trachten de goede werking van YouVersion te belemmeren.

Je stemt er ook mee in dat je geen materiaal zult verzenden, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden of hergebruiken dat naar eigen goeddunken door Life.Church is bepaald:

 • bevat materiaal dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, aanstootgevend, intimiderend, gewelddadig, hatelijk, opruiend of anderszins aanstootgevend is;
 • aanbieden van seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op welke basis dan ook, inclusief dat wat gebaseerd is op ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige andere persoon;
 • in strijd is met de wettelijke rechten (inclusief de rechten op publiciteit en privacy) van anderen of materiaal bevatten dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van toepasselijke wet- of regelgeving; of
 • promoot elke illegale activiteit, of verdedigt, bevordert of assisteert elke onwettige handeling;
 • gaat om commerciële activiteiten of verkopen, zoals wedstrijden, promotionele en andere verkoopbevorderdende acties, ruilhandel of reclame;  en
 • wekt de indruk dat het materiaal voortvloeit uit of is onderschreven door Life.Church of enige andere persoon of entiteit, indien dit niet het geval is.

Gebruikersbijdragen

YouVersion bevat interactieve functies waarmee gebruikers content of materialen (gezamenlijk 'Gebruikersbijdragen') op of via YouVersion kunnen posten, verzenden, publiceren, weergeven of verzenden naar andere gebruikers of inhoud van andere personen.

We controleren niet actief gebruikersbijdragen of ander materiaal voordat het op of via YouVersion wordt geplaatst en kunnen niet garanderen dat het aanstootgevende materiaal snel zal worden verwijderd nadat het is gepost. Dus, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige actie of nalaten met betrekking tot uitzendingen, communicatie of inhoud geleverd door een gebruiker of derde partij.

Alle gebruikersbijdragen moeten voldoen aan deze voorwaarden. Door Gebruikersbijdragen op of via YouVersion te verstrekken, verleen je ons en onze serviceproviders, en elk van hun licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, het recht om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te verspreiden en op andere wijze bekend te maken aan derde partijen dergelijk materiaal om de YouVersion-functionaliteit aan te bieden die je aanvraagt ​​of anderszins gebruikt. Je verklaart en garandeert dat je de eigenaar bent van of zeggenschap hebt over alle rechten in en aan de Gebruikersbijdragen en het recht hebt om deze licentie te verlenen en dat al je Gebruikersbijdragen deze voorwaarden naleven en zullen naleven. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of juistheid van Gebruikersbijdragen die door jou of een andere gebruiker van YouVersion zijn geplaatst.

Accountbeveiliging

YouVersion biedt gebruikers de mogelijkheid om een ​​account aan te maken ("leden") waarvoor bepaalde informatie aan YouVersion moet worden verstrekt. Je gaat ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt om lid te worden en zich bij YouVersion te registreren, inclusief maar niet beperkt tot informatie die wordt verstrekt door het gebruik van interactieve functies op YouVersion, wordt bepaald door ons privacybeleid, en je stemt in met alle acties wij nemen met betrekking tot jouw informatie in overeenstemming met ons privacybeleid.

Als je een gebruikersnaam, wachtwoord of vergelijkbare informatie kiest of krijgt die deel uitmaakt van onze beveiligingsprocedures, stem je ermee in dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen en stem je ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van je gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. We hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatiecode, door jou gekozen of door ons verstrekt, op elk moment uit te schakelen als je van mening bent dat je enige bepaling van deze voorwaarden hebt overtreden.

Monitoring en handhaving; Wettelijke naleving; Beëindiging

Je stemt ermee in dat wij het recht hebben om:

 • elke actie te ondernemen met betrekking tot een gebruiker, lidmaatschap of gebruikersbijdrage die wij naar eigen goeddunken nodig of passend achten als we van mening zijn dat er sprake is van een overtreding van deze voorwaarden, schending van de rechten van derden, een bedreiging voor de persoonlijke veiligheid van anderen, of een bedreiging of aansprakelijkheid of schade aan de goodwill geassocieerd met YouVersion of Life.Church;
 • passende maatregelen te nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, verwijzing naar wetshandhaving en openbaarmaking van je informatie, voor elk illegaal of ongeoorloofd gebruik van YouVersion; en
 • je toegang te beëindigen of te onderbreken tot geheel of delen van YouVersion om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige overtreding van deze voorwaarden.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben wij het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel waarin we worden verzocht of opgedragen om de identiteit of andere informatie bekend te maken van iedereen die materiaal op of via YouVersion plaatst. JE NEEMT AFSTAND VAN EN HOUDT LIFE.CHURCH EN HAAR LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS EN AL HUN WERKNEMERS, OFFICIEREN EN BESTUURDERS VRIJ VAN ELKE CLAIM VOORTVLOEIEND UIT ELKE ACTIE DIE DOOR ENIGE VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN IS GENOMEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN JURIDISCH ONDERZOEK EN ALLE MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR LIFE.CHURCH OF RECHTSHANDHAVINGSINSTANTIES.

Jouw afhankelijkheid van informatie en vertalingen

De informatie die op of via YouVersion wordt gepresenteerd, is uitsluitend beschikbaar gesteld voor algemene informatiedoeleinden. We garanderen de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie niet. Elke afhankelijkheid die je op dergelijke informatie plaatst, is strikt op eigen risico. Hoewel wij ernaar streven om informatie over YouVersion in verschillende talen aan te bieden, worden vertalingen in andere talen dan Engels voor YouVersion aan ons verstrekt door andere partijen en vertegenwoordigen of garanderen wij niet de juistheid van die vertalingen. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat jij of een andere bezoeker van YouVersion in dergelijk materiaal stelt, of door iemand die op de hoogte wordt gesteld van de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

YouVersion en de inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, schermen, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan) zijn eigendom van Life.Church, haar licentiegevers of andere aanbieders van dergelijk materiaal en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere wetgeving inzake intellectuele eigendom of  eigendomsrechten.

Logo's en ontwerpen

De naam YouVersion, de naam Life.Church en het logo van Life.Church, alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken en/of copyright van Life.Church. Je mag deze merken en copyright niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Life.Church. Alle andere namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op YouVersion zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Inbreuk op intellectueel eigendom

Als je van mening bent dat enige inhoud van YouVersion, inclusief gebruikersbijdragen, inbreuk maakt op jouw intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrecht, stuur dan alsjeblieft een kennisgeving van de schending van het auteursrecht naar legal@life.church. Let op: het is het beleid van Life.Church om de gebruikersaccounts van herhaalde overtreders te beëindigen.

Links en diensten van derde partijen

YouVersion kan inhoud opnemen die door derden wordt geleverd. Als YouVersion koppelingen bevat naar andere sites en pop-ups en soortgelijke bronnen die door derden worden geleverd, zijn deze koppelingen en bronnen uitsluitend bedoeld voor jouw gemak. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit je gebruik van deze sites. Als je besluit toegang te krijgen tot websites van derden die zijn gelinkt vanuit YouVersion, doe je dit geheel op eigen risico en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites. Alle uitspraken en/of meningen uitgedrukt in dit materiaal en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de door Life.Church verstrekte inhoud, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die dat materiaal levert. Deze materialen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Life.Church. Wij zijn jegens jou of een derde partij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door derden wordt verstrekt.

Koppelen van en naar functies van YouVersion en sociale media

YouVersion kan bepaalde functies bieden waarmee je verbinding kunt maken met of linken naar of van sociale media, websites van derden en applicaties en informatie en communicatie kunt delen van en naar YouVersion en dergelijke services van derden. Je mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals ze door ons worden geleverd, uitsluitend met betrekking tot de inhoud waarmee ze worden weergegeven en anderszins in overeenstemming met deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die we bieden met betrekking tot dergelijke functies. We kunnen deze of een deel van deze functies op elk moment en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken uitschakelen.

Geografische beperkingen

Life.Church, de eigenaar van YouVersion, is gevestigd in de staat Oklahoma in de Verenigde Staten. We maken er geen aanspraak op dat YouVersion of de inhoud ervan toegankelijk of geschikt is buiten de Verenigde Staten. Toegang tot YouVersion is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als je YouVersion buiten de Verenigde Staten opent, doe je dat op eigen initiatief en ben je verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Disclaimer van garanties

JOUW GEBRUIK VAN YOUVERSION, DE INHOUD EN ELKE FUNCTIONALITEIT, DIENSTEN OF PUNTEN DIE DOOR YOUVERSION WORDEN VERKREGEN, IS OP EIGEN RISICO, ALLES WORDT GELEVERD OP "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. NOCH LIFE.CHURCH NOCH ELK PERSOON VERBONDEN AAN LIFE.CHURCH BIEDT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN YOUVERSION. ZONDER BEPERKING VAN HET HIERBOVEN VERMELDE NOCH LIFE.CHURCH NOCH IEDEREEN VERBONDEN AAN LIFE.CHURCH VERTEGENWOORDIGT OF GARANDEERT DAT DE JUISTHEID OF ENIGE FUNCTIONALITEIT-INHOUD OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA YOUVERSION NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTVRIJ OF ONONDERBROKEN ZIJN, DAT DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN, DAT YOUVERSION OF DE SERVER DIE HET BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT YOUVERSION OF ANDERE SERVICES OF ZAKEN DIE VIA YOUVERSION WORDEN VERKREGEN, ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN.

LIFE.CHURCH WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID EN GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE BEÏNVLOEDT GEEN ENKELE GARANTIE DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN LIFE.CHURCH, HAAR LICENTIEHOUDERS, DIENSTVERLENERS OF ENIGE VAN HUN WERKNEMERS, AGENTEN, OFFICIEREN OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET JOUW GEBRUIK, OF HET ONVERMOGEN OM TE GEBRUIKEN, YOUVERSION, ENIGE WEBSITES DIE ERMEE AAN VERBONDEN ZIJN, ENIGE INHOUD DIE WORDT AANGEBODEN OP OF VIA YOUVERSION OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA YOUVERSION, INCLUSIEF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONELE NOOD, VERLIES VAN INKOMSTEN, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN OF HETGEEN IS VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, SCHENDING VAN OVEREENKOMST OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN VOORZIENBAAR.

HET VOORGAANDE BEÏNVLOEDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Schadeloosstelling

Je stemt ermee in om Life.Church, zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers en dienstverleners, en zijn en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechthebbenden, van en tegen vorderingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vonnissen, beloningen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocatenkosten), te verdedigen, schadeloos te stellen en te behouden; die voortvloeien uit of verband houden met jouw overtreding van deze voorwaarden of jouw gebruik van YouVersion, inclusief, maar niet beperkt tot, jouw gebruikersbijdragen, gebruik van YouVersion-inhoud, -services en -producten anders dan zoals uitdrukkelijk geautoriseerd is ​​in deze voorwaarden of jouw gebruik van enige informatie verkregen van YouVersion.

Heersend recht en jurisdictie

Alle aangelegenheden, geschillen of vorderingen met betrekking tot YouVersion en deze voorwaarden (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Oklahoma, zonder effect te hebben op een keuze of conflictenrechtbepaling of regel. Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of Youversion zal uitsluitend worden ingesteld bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat Oklahoma, in elk geval gelegen in de staat van Oklahoma City, Oklahoma County. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden en YouVersion te gebruiken, zie je af van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over jou door dergelijke rechtbanken en de plaats van vestiging in dergelijke rechtbanken.

Ontheffing en scheidbaarheid

Life.Church kan alleen schriftelijk afstand doen van haar rechten onder deze voorwaarden. Als enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank, of een ander tribunaal met de competente jurisdictie, ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt verklaard, om welke reden dan ook, zal deze bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot de minimale omvang, zodat de resterende bepalingen van deze voorwaarden met volledige kracht en met volledig effect in stand blijven.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden en ons privacybeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen jou en Life Covenant Church, Inc. met betrekking tot YouVersion en vervangen alle voorgaande en huidige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot YouVersion.

Jouw opmerkingen en zorgen

YouVersion wordt beheerd door Life Covenant Church, Inc, een non-profitorganisatie uit Oklahoma, gevestigd aan 4600 E. 2nd St,, Edmond, Oklahoma 73034. Alle feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot YouVersion moet worden verricht door een e-mail te sturen help@youversion.com of via de website help.youversion.com, of via een mail naar het bovenstaande adres. Alle feedback die je ons stuurt zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Life.Church is vrij om dergelijke informatie zonder beperkingen te gebruiken.