Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd op 2 april 2020

Zoals vermeld in het onderstaande beleid zijn de Engelstalige versies van het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden leidend in je relatie met YouVersion. Hoewel de Engelse versie leidend is kun je ook een automatisch vertaalhulpmiddel gebruiken zoals Google Translate, om de documenten in jouw taal te zien. Alle verdere vertalingsherzieningen zullen op deze pagina worden geplaatst.


Acceptatie van deze voorwaarden

Door YouVersion-sites, -diensten en mobiele applicaties (samen "YouVersion") te gebruiken, hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker, accepteer je en ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je YouVersion gaat gebruiken en lees het privacybeleid van YouVersion. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden of het privacybeleid van YouVersion, moet je YouVersion niet gebruiken.

Wijzigingen in de voorwaarden

YouVersion wordt aangeboden door Life.Church Operations LLC ("Life.Church", "wij" of "ons"). We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen inzicht herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn van kracht wanneer we ze plaatsen. Je voortgezet gebruik van YouVersion na het plaatsen van herziene voorwaarden betekent dat je de wijzigingen accepteert en ermee instemt.

Wanneer YouVersion jou een versie van de Engelstalige vertaling van het privacybeleid heeft verstrekt, ga je ermee akkoord dat de vertaling uitsluitend voor je gemak wordt verstrekt en dat de Engelstalige versie van het privacybeleid leidend is in de relatie met YouVersion. Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen wat de Engelstalige versie van het privacybeleid zegt en wat een vertaling zegt, dan heeft de Engelstalige versie voorrang.

Wijzigingen in YouVersion

Hoewel we hopen YouVersion en al zijn functies altijd aan te bieden, behouden we ons het recht om YouVersion of een deel van de functionaliteit van YouVersion zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk als YouVersion om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is.

Informatie over jou en jouw toegang tot YouVersion

Alle informatie die we verzamelen op of via YouVersion is onderworpen aan ons privacybeleid. Door YouVersion te gebruiken stem je in met alle acties die, in overeenstemming met het privacybeleid, door ons zijn ondernomen.

Toegestaan en ongeoorloofd gebruik

Je kunt YouVersion gebruiken, in overeenstemming met deze voorwaarden, voor je persoonlijk en niet-commercieel gebruik of voor intern gebruik van je religieuze organisatie zonder winstoogmerk. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan je zijn verleend, zijn voorbehouden aan Life.Church. Je gaat ermee akkoord dat het je niet is toegestaan om YouVersion als volgt te gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met enige federale, nationale, lokale of internationale wet- of regelgeving;
 • met het doel minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten, te schaden of proberen te misbruiken of te schaden, door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijk identificeerbare informatie te vragen of anderszins;
 • om zich voor te doen of pogen voor te doen als een bedrijf of andere persoon, inclusief Life.Church of een andere YouVersion-gebruiker;
 • om zich op zodanige wijze te gedragen, zoals door ons bepaald, dat Life.Church of gebruikers van YouVersion kan schaden of blootstellen aan aansprakelijkheid;
 • op een manier die YouVersion kan deactiveren, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van YouVersion door iemand anders kan verstoren;
 • een robot, spider/webcrawler of ander automatisch apparaat, proces of middelen gebruiken om toegang te krijgen tot YouVersion voor welk doel dan ook. Dit is inclusief het monitoren of kopiëren van materiaal van YouVersion;
 • om virussen, Trojaanse paarden, wormen, DDos of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is;
 • om te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen om YouVersion of een server, computer of database verbonden met YouVersion of delen daarvan te manipuleren, te verstoren, te beschadigen of te ontregelen;
 • YouVersion aan te vallen via een denial-of-service-aanval ("DDos") of een gedistribueerde denial-of-service-aanval; en
 • anderszins trachten de goede werking van YouVersion te belemmeren.

Je gaat er ook mee akkoord dat je geen materiaal verzendt, bewust ontvangt, uploadt, downloadt, gebruikt of hergebruikt dat:

 • enig materiaal bevat dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, kwetsend, beledigend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend of anderszins aanstootgevend is;
 • seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op welke basis dan ook, promoot. Inclusief datgene wat gebaseerd is op ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige andere persoon;
 • de wettelijke rechten (inclusief de rechten van publiciteit en privacy) van anderen schendt of materiaal bevat dat kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van wet- of regelgeving;
 • illegale activiteit bevordert of enige onwettige handeling bepleit, bevordert of steunt;
 • commerciële activiteiten of verkopen omvat, zoals wedstrijden, prijsvragen en andere verkooppromoties, ruilhandel of reclame; en/of
 • de indruk wekt dat het materiaal afkomstig is van of wordt onderschreven door Life.Church of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.

Gebruikersbijdragen

YouVersion bevat interactieve functies waarmee gebruikers inhoud of materiaal (hierna "gebruikersbijdragen" genoemd) op of via YouVersion kunnen plaatsen, indienen, publiceren, weergeven of verzenden naar andere gebruikers of andere personen. We verplichten ons er echter niet toe om gebruikersbijdragen of ander materiaal te beoordelen voordat het op of via YouVersion wordt geplaatst. We kunnen niet garanderen dat aanstootgevend materiaal onmiddellijk wordt verwijderd nadat het is geplaatst. We aanvaarden dus geen aansprakelijkheid voor enige actie of het nalaten hiervan met betrekking tot verzendingen, communicatie of inhoud die door een gebruiker of derde partij wordt gedaan.

Alle gebruikersbijdragen moeten voldoen aan deze voorwaarden. Door gebruikersbijdragen te leveren op of via YouVersion, verleen je ons en onze serviceproviders en alle van onze en hun respectievelijke licentiehouders, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden, het recht om dergelijk materiaal: te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, uit te voeren, weer te geven, in licentie te geven, te distribueren of op andere wijze aan derden bekend te maken met als doel YouVersion aan te bieden. Je verklaart en garandeert dat je alle rechten in en op de gebruikersbijdragen bezit en het recht hebt om deze in licentie te geven en dat al je gebruikersbijdragen voldoen aan deze voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of juistheid van gebruikersbijdragen die door jou of een andere gebruiker van YouVersion zijn geplaatst.

Accountbeveiliging

YouVersion stelt gebruikers in staat om een account ("Leden") aan te maken die het verstrekken van bepaalde informatie aan Life.Church vereist. Als je een gebruikersnaam, wachtwoord of soortgelijke informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, ga je ermee akkoord dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen. Je gaat er ook mee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van je gebruikersnaam of wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging. We hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, ongeacht of deze door jezelf is gekozen of door ons is verstrekt, op elk moment te deactiveren als je, naar onze mening, een bepaling van deze voorwaarden hebt overtreden.

Monitoring en handhaving; Wettelijke naleving; Beëindiging

Je gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om:

 • actie te ondernemen met betrekking tot een gebruiker, ledenaccount of gebruikersbijdrage die wij naar eigen inzicht nodig of passend achten als we van mening zijn dat er sprake is van: een schending van deze voorwaarden, schending van rechten van derden, een bedreiging voor de persoonlijke veiligheid van anderen of dat er sprake is van een bedreiging voor, aansprakelijkheid van of schade is aan de goede bedoelingen van YouVersion of Life.Church;
 • passende maatregelen te ondernemen, waaronder, zonder beperking, aanhangigmaking van wetshandhavingsinstanties en openbaarmaking van jouw informatie, voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van YouVersion; en/of
 • je toegang tot YouVersion geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te schorten om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige overtreding van deze voorwaarden.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben we het recht om volledig mee te werken met wetshandhavingsinstanties of aan gerechtelijke bevelen die ons vragen of opdracht geven om de identiteit of andere informatie bekend te maken van iemand die materiaal op of via YouVersion plaatst. JE ZIET AF VAN EN VRIJWAART LIFE.CHURCH, HAAR LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS EN AL HUN WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN EN DIRECTEUREN VAN ENIGERLEI CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT EEN ACTIE DIE ONDERNOMEN IS DOOR EEN VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN WETTELIJK ONDERZOEK EN GENOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR LIFE.CHURCH OF RECHTSHANDHAVINGSAUTORITEITEN.

Je vertrouwen op informatie

De informatie die op of via YouVersion wordt gepresenteerd, is uitsluitend beschikbaar voor algemene informatiedoeleinden. Vertalingen van YouVersion inhoud naar andere talen dan het Engels wordt door andere partijen bij ons aangeleverd. Hoewel we ernaar streven om informatie over YouVersion in verschillende beschikbaar te stellen geven we geen garantie of garanderen we de juistheid van die vertalingen niet. We kunnen de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie niet garanderen. Het vertrouwen dat je op dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat op dergelijke materialen wordt gesteld door jou of een andere bezoeker van YouVersion, of door iemand die mogelijk op de hoogte wordt gesteld van de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

YouVersion en haar inhoud, mogelijkheden en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, schermen, afbeeldingen, video en audio en het ontwerp, selectie en de rangschikking daarvan) zijn eigendom van Life.Church, haar licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal. Ze worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.

Logo's en ontwerpen

De naam en het logo van YouVersion, de naam en het logo van Life.Church, App Icon logo en alle gerelateerde namen, logo's, beeldmerken, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken en/of copyright van Life.Church. Je mag deze merken en copyright niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Life.Church. Alle andere namen, logo's, beeldmerken, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op YouVersion zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Schending van het auteursrecht

Als je van mening bent dat gebruikersbijdragen of andere inhoud op YouVersion jouw auteursrecht of andere rechten schendt, neem dan contact op met onze aangewezen agent door: (a) post te sturen naar de juridische afdeling: Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034, United States of America; (b) telefonisch naar: +1 405-680-5433; of (c) e-mail te sturen naar: legal@life.church. Houd er rekening mee dat Life.Church het beleid heeft om de gebruikersaccounts van terugkerende inbreukmakers te beëindigen.

Links en diensten van derde partijen

YouVersion kan inhoud of links naar andere sites of bronnen van derden bevatten. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze sites of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit je gebruik ervan. Als je besluit om deze websites van derden, die aan YouVersion zijn gekoppeld, te gebruiken, doe je dit volledig op eigen risico en onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites. Alle stellingen en/of meningen die in dit materiaal worden uitgedrukt, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, behalve de inhoud die door Life.Church wordt geleverd, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon, de rechtspersoon of organisatie die dat materiaal levert. Deze materialen weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Life.Church. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover jou of een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door derden is verstrekt.

Geografische beperkingen

Life.Church is gevestigd in de staat Oklahoma in de Verenigde Staten. We kunnen niet verzekeren dat YouVersion of de inhoud ervan altijd toegankelijk of geschikt is buiten de Verenigde Staten. Toegang tot YouVersion is mogelijk juridisch beperkt voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als je YouVersion van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doe je dit op eigen initiatief en ben je zelf verantwoordelijk voor de naleving van eventuele afwijkende lokale wetgeving.

Vrijwaring van garanties

JOUW GEBRUIK VAN YOUVERSION, DE INHOUD EN ELKE FUNCTIONALITEIT, DIENSTEN OF ZAKEN DIE DOOR YOUVERSION WORDEN VERKREGEN IS OP EIGEN RISICO. ALLES WORDT GELEVERD OP BASIS VAN "ZOALS BESCHIKBAAR", ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. NOCH LIFE.CHURCH NOCH ELK PERSOON VERBONDEN AAN LIFE.CHURCH BIEDT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN YOUVERSION. ONVERMINDERD HET HIERBOVEN VERMELDE VERKLAART OF GARANDEERT LIFE.CHURCH NOCH IEDEREEN VERBONDEN AAN LIFE.CHURCH DAT YOUVERSION OF FUNCTIONALITEIT DAARVAN, INHOUD OF DIENSTEN OF ZAKEN VERKREGEN DOOR YOUVERSION, JUIST, BETROUWBAAR, FOUTVRIJ OF STORINGSVRIJ ZIJN, DAT DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN, DAT YOUVERSION OF DE SERVER DIE HET BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT YOUVERSION OF ANDERE SERVICES OF ZAKEN VERKREGEN VIA YOUVERSION ANDERZINS AAN JE BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

LIFE.CHURCH WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE BEPERKT NIET DE GARANTIE DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN LIFE.CHURCH, HAAR LICENTIEHOUDERS, DIENSTVERLENERS OF ENIGE VAN HUN WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET JOUW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM YOUVERSION OF ENIGE WEBSITES DIE ERMEE VERBONDEN ZIJN TE GEBRUIKEN. EN VERDER OOK VOOR INHOUD DIE WORDT AANGEBODEN OP OF VIA YOUVERSION OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES OF DIENSTEN OF ZAKEN VERKREGEN VIA YOUVERSION, INCLUSIEF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONELE NOOD, VERLIES VAN INKOMSTEN, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN OF HETGEEN IS VEROORZAAKT DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN VOORZIENBAAR.

HET VOORGAANDE BEPERKT NIET DE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Schadeloosstelling

Je stemt ermee in om Life.Church, zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers en dienstverleners, en haar en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, tijdelijk personeel (inclusief aannemers van werk), agenten, licentiegevers, leveranciers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van vorderingen uit claims, aansprakelijkheidsstellingen, schadevergoedingen, vonnissen, toekenningen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocatenkosten) te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen. Dit geldt voor zaken die voortvloeien uit of verband houden met een overtreding van deze voorwaarden van gebruik van YouVersion, inclusief, maar niet beperkt tot: jouw gebruikersbijdragen, gebruik van YouVersion-inhoud, -diensten en -producten anders dan zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze voorwaarden of gebruik van enige informatie verkregen van YouVersion.

Heersend recht en keuze jurisdictie

Alle aangelegenheden, geschillen of vorderingen met betrekking tot YouVersion en deze voorwaarden (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Oklahoma, zonder effect te hebben op een keuze of conflictenrechtbepaling of regels. Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of Youversion, zal uitsluitend worden ingesteld bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat Oklahoma. In elk geval zal deze plaats vinden in de staat van Oklahoma City, Oklahoma County, USA. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden en YouVersion te gebruiken, zie je af van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over jou door dergelijke rechtbanken en de plaats van vestiging in dergelijke rechtbanken.

Ontheffing en scheidbaarheid

Life.Church kan alleen schriftelijk afstand doen van haar rechten onder deze voorwaarden. Als enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank, of een ander tribunaal met de competente jurisdictie, ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt verklaard, om welke reden dan ook, zal deze bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot de minimale omvang, zodat de resterende bepalingen van deze voorwaarden met volledige kracht en met volledig effect in stand blijven.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden en ons privacybeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen jou en Life.Church Operations LLC met betrekking tot YouVersion en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot YouVersion.

Jouw opmerkingen en zorgen

YouVersion wordt beheerd door Life.Church Operations LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de staat van Oklahoma in de Verenigde Staten van Amerika. Alle feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot YouVersion moeten worden gericht aan: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034, United States of America of help@youversion.com.

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid

;