ហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំ?

ហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំ?

៥ ថ្ងៃ

សំនួរ៖ ពេលនិយាយពីព្រះជាម្ចាស់ យើងមានក្ដីស្រឡាញ់។ បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់យើង មានសំនួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលយើងតែងតែសួរថា "ហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំ?" ឬក៏យើងសួរថា "តើទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយរបៀបណា?" នៅក្នុងការអានលើគំរោងនេះ អ្នកនឹងប្រទះនូវអត្ថបទព្រះគម្ពីរ២៦— ដែលគ្រប់ខគម្ពីរនឹងនិយាយចំៗពីក្ដីពិតអំពីក្ដីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌមកកាន់យើង។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Immersion Digital ជាអ្នកផលិត Glo Bible ដែលបានចែកចាយនូវគំរោងអាននេះ។ អ្នកអាចបង្កើតនូវគំរោងអាននេះ និងមានច្រើនទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយ Glo Bible។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទៅកាន់ www.globible.com

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 250000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​