اشعیا 41:10

اشعیا 41:10 PCB

نترس، چون من با تو هستم؛ نگران نشو، زیرا من خدای تو هستم. من تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد و تو را حمایت کرده، نجات خواهم بخشید.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

اشعیا 41:10

به اشتراک گذاشتن

Free Reading Plans and Devotionals related to اشعیا 41:10

هر روز شما را تشویق و به چالش کشیدن برای صمیمیت با خدا.


YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.