پيدايش 1:27 PCB

پيدايش 1:27 PCB

27پس خدا انسان را شبيه خود آفريد. او انسان را زن و مرد خلق كرد