Zápas a triumf: Kdo jsem v Božích očích

Zamyšlení

Přebývá ve mně Boží Duch


"Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!"  1. Korintským 3:16 


Jeden z největších rozdílů mezi křesťanstvím a ostatními náboženstvími spočívá ve slib daru Božího Ducha, který bude přebývat mezi námi. V žádném jiném náboženství se božstvo neobětuje za své přívržence. Ale Bůh nám dal největší dar ze všech tím, že nám daroval sám sebe. 


Bůh stvořil lidi, aby žili ve společenství s ním. Adam a Eva toto společenství prožívali, dokud nezhřešili a neodvrátili se od Boha.


Když Ježíš chodil po zemi, jeho učedníci s ním mohli každý den komunikovat. Jakou horskou dráhu emocí museli pociťovat, když byl ukřižován, pak vstal z mrtvých a řekl jim, že zase odejde!


On jim ale vysvětlil, že musí odejít, aby mohl přijít Utěšitel.


Nemůžeme chodit s Ježíšem po světě fyzicky jako jeho učedníci, ale ani oni s ním nebyli každou hodinu každého dne. Jakmile seslal Ducha svatého, jak nám zaslíbil, jeho následovníci získali schopnost nepřetržité komunikace s Bohem skrze Ducha svatého, který v nich žije.  


Ve Starém zákoně byla Boží přítomnost v jeho chrámě a pouze někteří lidé byli naplnění jeho Duchem v konkrétní dobu a pro specifický účel. Nyní Duch Ježíše žije v srdci každého, kdo Ježíše přijme a uvěří v něj pro spasení. Teď jsme jeho domovem, jeho chrámem. 


Pavel napsal věřícím v Římě: "Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti" (Římanům 8:15-16).


Mít Božího Ducha ve svém nitru není pouze akademická, teologická věc. My jsme jeho děti! "Abba" je aramejské slovo, které bylo používáno jako oslovení "tati". Jeho Duch v nás dokazuje, že jsme opravdu děti, které miluje.


Aplikace: Pokud Duch Boha, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, žije ve tvém srdci, dostal jsi ten největší dar z celého stvoření. Může ti dát sílu, abys žil tak, že mu budeš dělat radost, a nikdy nebudeš sám. Necháváš Ducha svatého, aby tě vedl v každodenním životě? Ukazuje tvůj život ostatním, že v tobě žije Bůh vesmíru?